Skip to main content

Kompositer för en hållbar sjöfart

09 November 2022

Kompositer för Hållbar sjöfart (KOFS) adresserar specifika problemområden som lyfts fram av medlemmar i det svenska nätverket för lättviktskonstruktioner till sjöss (S-LÄSS) gällande kommersialisering av kompositkonstruktioner på fartyg. Metoder för att förenkla riskbedömningsprocessen har i synnerhet betonats från både näringsliv och myndigheter. Förstudien har bidragit till en breddad och fördjupad samverkan där näringsliv, forskningsinstitut, myndigheter och akademi tillsammans identifierat och projektifierat både möjligheter och utmaningar i nyttjandet av kompositer för sjöfarten.


Dela på