Skip to main content

Ammoniak spås bli framtidens marina bränsle

31 oktober 2022

Ammoniak står för 45 procent av världens marina bränsle 2050. Det förutspår International Energy Agency (IEA) i sin flaggskeppsrapport World Energy Outlook 2022. Men det kräver en ambitiös klimatpolitik.

Världens befinner sig i sin första globala energikris. Så beskriver IEA den kritiska situation som Rysslands invasion av Ukraina orsakat. Invasionen har inneburit att tillgången på olja och gas från Ryssland har strypts, vilket drivit upp priset på i synnerhet gas till det högsta i modern tid. Detta har i sin tur skapat ett kostnadstryck på el och skyhöga energikostnader har fått många länder att öka produktionen av olja- eller kolbaserad el.

Men krisen har också lett till nya satsningar på förnybar energi och enligt IEA skulle krisen kunna leda till att omställningen till fossilfria energikällor accelereras. För första gången ser IEA:s analytiker till exempel att efterfrågan på fossilt bränsle i världen kommer att nå sin topp inom 15 år. Men omställningen går fortfarande för långsamt och om 2-gradersmålet ska nås måste världens regeringar för en betydligt mer ambitiös klimatpolitik.

Den 525 sidor långa rapporten är en snårig läsning men innehåller en hel del data som om de infrias får stora konsekvenser för sjöfarten. Rapporten resonerar utifrån tre scenarier, och i det mest ambitiösa (med sikte på nollutsläpp 2050) kommer bränslemixen för sjöfarten att genomgå en stor omvandling som innebär att dess globala koldioxidutsläpp minskar från dagens 840 miljoner ton till 110 miljoner ton år 2050. Framstegen beror på utvecklingen av flera nya fossilfria bränslen, men framför allt på ammoniak som man tror kommer att täcka 45 procent av världens behov av maritimt bränsle. Bioenergi och väte kommer vardera att täcka vardera ytterligare 20 % av efterfrågan, där väte i huvudsak kommer att användas på korta- och medeldistanssträckor. El spelar en mindre i sammanhanget roll och kommer framför allt användas på mindre färjor som går korta sträckor.

Energibesparande åtgärder som t.ex. rotorsegel kan också spela en viktig roll inom sjöfarten, påpekar IEA, eftersom de "hjälper till” att minska behovet av alla typer av bränsle.

Så slipper vi då oljan? Nej, tyvärr inte. Eftersom fartyg har en livslängd på 20–35 tror IEA att oljan fortfarande utgör nästan 15 % av sjöfartens bränslebehov år 2050. Även om det är möjligt att konvertera fartyg till fossilfria bränslen så kräver det stora investeringar och samordnade insatser bland bränsleleverantörer, hamnar, varvsbyggare och avlastare, särskilt när det gäller stora transoceana fartyg, skriver IEA.

Till rapporten


Dela på