Skip to main content

Business Sweden om den maritima näringens internationella möjligheter

22 mars 2017

Svenska maritima näringar har starka positioner på världsmarknaden men det behövs bland annat mer samverkan om den svenska maritima sektorn ska kunna stärka sin internationella konkurrenskraft.

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området har Business Sweden på uppdrag av regeringen kartlagt tre delnäringar av den svenska maritima näringen: Transport, Maritim teknik och produktion och Havet som naturresurs.

Business Sweden skriver i rapporten att flera företag inom den svenska maritima näringen framgångsrikt har positionerat sig på världsmarknaden. Det gäller bl.a. de svenska rederierna som bedriver transoceansk och RoRo-sjöfart, våra multinationella företag med ledande material, system och världsledande teknik samt de mindre underleverantörer och teknikbolagen som levererar komponenter och innovativa digitala lösningar.

"Störst exportpotential och framtida internationella konkurrenskraft ser vi hos de marintekniska företagen där den största andelen företag idag är små och medelstora och med behov av stöd i flera faser av sin internationalisering."

Business Sweden har identifierat ett antal områden där den svenska maritima konkurrenskraft kan stärkas ytterligare genom tätare samverkan och menar att följande områden bör prioriteras.

Hållbara och miljötekniska produkter och tjänster
"Sverige går i frontlinjen för nya hållbara lösningar och detta kompetensområde bör användas i marknadsföring och främjande internationellt och i förlängningen kan det stärka konkurrenskraften för svenska rederier, varv och flera marintekniska företag."

Framdrivning/propulsion
"Ytterligare förstärkning av detta kompetensområde och genom stöd till samverkan och samarbete för utveckling av nya innovativa system kan man skapa fler affärsmöjligheter och konkurrensfördelar för svenska marintekniska företag, underleverantörer av bearbetade material och komponenter och för svenska varv. "

Smarta system för analys, automatisering och kommunikation
"Som för många svenska näringar, har svenskutvecklad digital teknik, automatisering och smarta lösningar blivit en konkurrensfördel i internationella affärer även för flera branschsegment inom den maritima näringen. Med fortsatt fokus på detta område och genom att stärka förutsättningarna för forskning och utveckling och samverkan mellan myndigheter, universitet/högskolor och företag kan Sverige stärka näringen och skapa ytterligare möjligheter för utökat internationellt samarbete och ökade affärer."

Säkerhet
"Det är viktigt att vidare utveckla och främja den ledande ställning inom sjöfartssäkerhet som svenska maritima företag besitter. Ökande geopolitisk osäkerhet och transporter kräver säker hantering och koordinering samt behov av att hitta balans för människans involvering vilket skapar förutsättningar och internationella affärsmöjligheter. För att nå dessa behövs vidare branschöverskridande samverkan och gemensam marknadsföring av detta kompetensområde på internationella arenor. Marknaden är återigen global och investeringar görs både i hamnar och av rederier, offshoreaktörer etc. främst i Västeuropa och Asien."

Business Sweden har även gått igenom de internationella handels- och affärshinder de ser för den svenska maritima sektorn. Dessa är:
* Ökande protektionism
* Storbritanniens utträde ur EU
* Det låga oljepriset som minskar de maritima investeringarna
* Brist på konkurrensneutralitet länder emellan
* Brist på prioritering och fokus på ett mindre antal hamnar
* Brist på kompetens såsom ingenjörer och tekniker

Rapporten avslutas med förslag på åtgärder för att stärka internationell konkurrenskraft.

Ett svenskt maritimt kluster i världsklass
"Sverige, likt andra länder som Norge och Storbritannien, bör skapa ett framgångsrikt kluster och för att detta ska kunna blomstra krävs att alla delar av näringen deltar och utvecklar detta tillsammans med ansvariga myndigheter. Genom ett aktivt maritimt kluster och utökad samverkan kan näringen tillsammans utveckla gemensamma framgångsrika och konkurrenskraftiga helhetslösningar, system och koncept som vi idag bl.a. ser inom kompetensområdet framdrivning/propulsion."

Dialog om nationell policy och dess påverkan på näringen
"Svenska myndigheter bör föra tätare och mer kontinuerlig dialog med företagen t.ex. genom att bjuda in till diskussionsforum av relevans för näringens olika delnäringar. Det är även viktigt att näringen agerar aktivt för att hålla myndigheter informerade om den svenska maritima näringens utmaningar samt om befintligt produkt- och tjänsteutbud och konkurrenskraft."

Gemensam plattform för internationell marknadsföring
"Näringen föreslår framtagandet av en gemensam plattform för internationell marknadsföring baserad på styrkeområden som t.ex. hållbarhet, miljöteknik och säkerhet samt på näringens konkreta erfarenheter och enskilda framgångsexempel."

Starkare närvaro vid mässor och konferenser
"Som förlängning av en gemensam marknadsföringsplattform, med väl utvecklade koncept för export- och investeringsfrämjande, bör man satsa på starkare närvaro vid internationella mässor och konferenser relevanta för att nå viktiga marknader och bibehålla och utveckla kontakt med viktiga kunder och samarbetspartner på olika nivåer."

Delegationer till kunder, innovationshubbar och kluster
"Förutom starkare närvaro vid internationella mässor och konferenser bör svenska främjarorganisationer sända riktade delegationer både till strategiskt viktiga marknader för dialog om bilateralt samarbete samt till relevanta kunder som rederier och varv i t.ex. Kina och Sydkorea."

Tätare dialog med exportfrämjande organisationer
"Företagen i de delnäringar som vi har kartlagt i detta uppdrag önskar en närmre och tätare dialog med exportfrämjande organisationer inom ramen för Team Sweden som t.ex. Business Sweden."

Related content: 


Dela på
Senaste nytt