Skip to main content

Den smarta sjöfarten kräver nya yrkesroller och regler – ny Lighthouseförstudie

20 mars 2019

Den mesta forskningen om framtidens smarta sjöfart fokuserar på de tekniska utmaningarna. Men hur påverkar dessa nya komplexa sociotekniska system människans roll och ansvar? Hur utvecklas nya internationella regler och lagar? Om detta handlar en ny förstudie från Lighthouse.

Framtidens "smarta" sjöfart har dykt upp vid horisonten. Den snabba utvecklingen har skapat utmaningar inom många delar av branschen. Det handlar förstås om tekniska utmaningar så som ”big data”, utveckling och implementering av automatiserade system och omlokalisering av personal från fartyg till landbaserade operatörscentraler.  Men det handlar också om en helt ny typ av yrkesroll – om kunskapsbrister som måste täckas in när framtidens sjöman tränsas och utbildas.

– Dagens kärnkompetenser inom navigering kommer att behövas även i framtiden men dessa måste kompletteras med kunskaper kring de ökade nivåerna av automatisering. I den fjärde industrirevolutionens tid kommer det också att finnas behov av icke-tekniska färdigheter som ledarskap och kommunikation. Dessa ämnen måste introduceras i läroplanen för utbildning av sjömän, säger professor Scott Mackinnon som tillsammans med professor Monica Lundh är studiens huvudförfattare.

Med hänvisning till aktuell forskning, innovationer inom transportindustrin och undersökningar kring hur människor tänker kring hur digitalisering och automatisering påverkar samhället, menar forskarna att sjöfartssektorn måste agera långsiktigt och anamma ett perspektiv som sträcker sig längre än de närmaste tio åren. Men ansvaret hamnar också utanför branschen. När beslutsstödjande system så småningom blir beslutsfattande behövs nya internationella regler och förordningar som omdefinierar kaptenens (och andra intressenters) framtida roll och ansvar.

– Regeringar och internationella myndigheter, som IMO, måste samarbeta med sjöfartens aktörer för att utveckla metoder kring hur nya säkerhetsmål som är oberoende av tekniken kan uppnås och etableras. 

Forskningen kommer förstås också ha en viktig roll, både vad gäller utveckling av regelverk och att ta fram pedagogiken som kan leda framtidens sjöman genom automatiseringsprocessens olika steg.

- Många problem kommer att uppstå när detta komplexa socialtekniska system utvecklas. Men med hjälp av ett människocentrerat perspektiv kan teknik och applikationer som skapas av tekniker och företag utvecklas och anpassas till slutanvändarna, det vill säga sjömännen. Om allt faktiskt fungerar som det ska och både säkerhet och effektivitet förbättras, ja, då skapas ett förtroende som kan spridas till övriga samhällssektorer, säger Scott MacKinnon.

Läs förstudien: Gaps in Regulations, Pedagogic Needs and Human/Automation Interactions in the Shipping Industry


Dela på