Skip to main content

Den svenska sjöfarten mår bättre, men hur miljövänlig är den?

23 november 2021

Under första halvåret 2021 ökade både gods- och passagerartrafiken samtidigt som arbetslösheten minskade rejält. Den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation ser lovande ut, konstaterar Trafikanalys i en ny rapport. Samtidigt ifrågasätts sjöfartens miljöeffektivitet.

Statistik från Trafikanalys har tidigare visat att sjöfarten, framför allt passagerartrafiken, drabbades hårt under pandemiåret 2020. Antalet resande mer än halverades, linjer lades ner och uppemot två tusen personer förlorade jobbet. För godstrafiken gick det bättre – minskningen var några procent.

Första kvartalet 2021 fortsatte minskningen (-61 %) av utrikes resande med fartyg jämfört med första kvartalet 2020, skriver Trafikanalys i rapporten Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2021. Andra kvartalet vände dock utvecklingen då antalet passagerare nästan fördubblades jämfört med samma kvartal 2020. Inom godstrafiken följde utvecklingen samma linje, men skillnaderna i minskningar och ökningar handlar bara om några få procent.

Arbetslösheten följer också samma utveckling. Under 2020 minskade antalet ombordanställda (räknat som anställda per dag) i den svenskregistrerade flottan med 32 procent. Under andra kvartalet 2021 skedde dock en vändning och i maj och juni var arbetslösheten bland sjöman nästan 50 procent lägre än samma månader 2020.

Sammanfattningsvis konstaterar Trafikanalys att 2020 inte var något positivt år för den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation, men att 2021 ser mer lovande ut.

Men det finns saker att göra. Trafikanalys lyfter exempelvis att forskningen är viktig för den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och att statens roll som forskningsfinansiär är ett konkurrensmedel där staten kan påverka inriktningen av den svenska sjöfartsforskningen och därmed den långsiktiga utvecklingen och svensk kompetens på sjöfartsområdet.

Det behövs. För hur miljövänlig är egentligen sjöfarten? Trafikanalys tar upp regeringens ambition att flytta över gods från vägtransporter till sjöfart. ”En anledning till det är att sjöfarten är ett trafikslag utan trängsel, men också att det är relativt effektivt när det gäller miljöutsläpp per tonkilometer och att infrastrukturen är billig. En jämförelse av sjöfartens externa effekter med andra trafikslag ger dock vid handen att sjöfarten inte nödvändigtvis är det mest ändamålsenliga trafikslaget”, skriver Trafikanalys och fortsätter:  
”Med uppdaterade 49 metoder när det gäller beräkning av sjöfartens transportarbete och bränsleförbrukning är godssjöfartens samhällsekonomiska kostnader jämförbara med dem för tung lastbil med släp. Räknar man färjetrafikens samhällsekonomiska kostnader per personkilometer (och tar hänsyn till godset ombord på färjan), ligger kostnaderna högre än för såväl bensindriven personbil som för flyg. Förhållandena varierar dock mycket mellan olika fartygskategorier.”

Läs rapporten här


Dela på