Skip to main content

Det behövs fler morötter och piskor

08 april 2020

De svenska klimatmålen kommer inte att nås med dagens styrmedel, inte ens om sjöfarten integreras i EU:s handelssystem med utsläppsrätter eller om de mest optimistiska scenarierna med förändringar i bränslemix blir verklighet. När forskningsprojektet Morötter och piskor sammanfattas säger dess titel det mesta – det behövs fler styrmedel.

I projektet Morötter och piskor har en grupp forskare från Göteborgs universitet och VTI under drygt två år analyserat över 200 styrmedel för att hitta de mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp. Det har lett till tre rapporter, vilka nu har sammanfattats i en enda.

”Våra beräkningar indikerar att de svenska miljökvalitetsmålen 2030 och 2045 inte kommer att nås genom att fortsätta med business-as-usual med dagens styrmedel. Inte ens de mest optimistiska scenarierna med relativt stora förändringar i sjöfartens bränslemix förväntas leda till att klimatmålen nås, vilket leder till slutsatsen att det kommer att krävas fler och/eller starkare styrmedel”, skriver forskarna.

Sammanfattningen radar upp en rad styrmedel och understryker vikten av att arbeta internationellt för att minska sjöfartens utsläpp till luft – det gäller både arbetet inom IMO och EU och samarbetet med grannländerna. Svenska aktörer rekommenderas att ”arbeta för att sjöfarten inkluderas i EU:s utsläppshandelssystem eller ett liknande globalt system”. Om detta mål uppnås så räcker inte det i sig utan därutöver rekommenderas bland annat att:
• Förutsättningarna för globala eller regionala hastighetsminskningar undersöks
• Regleringar införs för att komma till rätta med metanslip från motorer
• Sverige ser över hur en ökad användning av LBG kan äga rum.

När det gäller utsläpp av kväveoxider rekommenderar man att en regional NOx-fond införs. Därutöver föreslås bland annat att en översyn görs över hur de svenska miljödifferentierade farledsavgifterna och hamnavgifterna kan förbättras och hur dessa kan samordnas på nationell och internationell nivå.

Forskarna rekommenderar också att mer forskning och utveckling kring alternativa bränslen som ammoniak, vätgas och bränsleceller genomförs samt att styrmedel tas fram för att främja produktion av bränslen och teknikutveckling. 

Läs sammanfattningen här (sidan finns ej)


Dela på