Skip to main content

Det gröna bränslet kommer inte räcka

11 september 2023

För att nå klimatmålen behöver sjöfarten tillgång till mellan 30 och 40 procent av allt fossilfritt bränsle som beräknas produceras i världen 2030. Det är förstås orimligt. I sin senaste Maritime Forecast to 2050 uppmanar DNV därför sjöfartens aktörer att också titta på andra alternativ för att minska utsläppen.

Enligt sin senaste framtidsprognos om sjöfartens energiomställning uppskattar DNV att alternativa bränslen motsvarande mellan 44 och 62 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) kommer att produceras i världen 2030. Sjöfarten beräknas behöva 17 Mtoe, vilket i värsta närmare hälften av all produktion. Men konkurrens från flyg, vägtransporter och andra industrier blir det naturligtvis omöjligt för sjöfarten att lägga beslag på så mycket. Därför måste sjöfarten se se till att minska energiförbrukningen så mycket det går. Det är som DNV:s vd Knut Ørbeck Nilssen skriver i förordet, en ”no-brainer”.

”Energieffektivitetsåtgärder som hastighetsreduktion, ruttoptimering och skrov och propellerstädning bör genomföras så mycket det går där så är möjligt.”

Ørbeck Nilssen nämner också smarta och digitala system, luftsmörjssystem och vindassisterad framdrivning. Det senare har installerats på 28 stora fartyg och gett bränslebesparingar på mellan 5-9 %. Potentialen vid retrofit på befintliga fartyg väntas bli ännu högre – upp till till 25 %, tror DNV.

Samtidigt behöver förstås produktionen av fossilfria bränslen öka i en kolossal takt om några klimatmål ska nås. Och för det behövs en efterfrågan. Därför måste världens regeringar se till att de som går i bräschen gynnas – idag kör bara 0,1 procent av handelsflottan på ett alternativt fossilfritt bränsle.
Men det finns hopp. Fartygen som har möjlighet att köra på alternativa bränslen blir allt fler. Idag kan 6,5 procent av tonnaget göra det, jämfört med 5,5 procent i fjol. Drygt hälften av alla fartyg som ligger i världens orderböcker ska dessutom köras på alternativa bränslen. Av dessa är ungefär 80 procent LNG-fartyg och närmare 20 procent metanol-fartyg. Batterihybrider utgör bara någon procent.

Förutom bristen på tillgång på fossilfria bränslen identifierar DNV flera andra hinder för sjöfartens omställning. Några av de största är brist på infrastruktur, nya säkerhetsrisker, bristande kompetens, omogen teknik och höga kostnader.

Ladda ner rapporten


Dela på