Skip to main content

Effekterna av hamnkonflikten ska granskas i ny studie

16 oktober 2017

Den långvariga konflikten i APM Terminals containerterminal i Göteborg har lett till att volymerna i containerflödet är de lägsta sedan 2001. Stora rederier har ställt in direktanlöp med de största fartygen, stora företag har lagt om sina transporter och även små företag som är beroende av en fungerande import och export har påverkats.

Hamnkonflikten i Göteborg har fått stora konsekvenser och i ett nytt projekt ska Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tillsammans med SSPA granska konfliktens effekter utifrån ett nationellt perspektiv. Projektet kommer inte specifikt att behandla den arbetsrättsliga konflikten med dess orsaker och möjliga lösningar utan kommer opartiskt och oberoende studera effekterna av konflikten och hur problem som uppstått hanterats i konfliktens olika skeenden.

Påverkar hela import- och exportflödet
Det handlar om vilka aktörer som påverkas, hur de påverkas, vilka åtgärder som tagits för att minska konsekvenserna och vad effekterna har blivit. Konflikten är inte bara en lokal och regional fråga utan påverkar hela svenska import- och exportflödet.

- För ett så handelsberoende land som Sverige är det av yttersta vikt att vår största hamn är effektiv och tillförlitlig, säger projektledaren Johan Woxenius, professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tids- och kostnadspressen i dagens komplexa produktionskedjor är så hård att produktionsleden bara placeras där logistiken fungerar fläckfritt. Vi behöver veta mer om hur avbrott påverkar och om strategier för att hantera störningarna.

Projektet delas in i olika delar, så kallade arbetspaket:

  • Bakgrundsbeskrivning av hamnkonflikten och de logistiska störningar som uppkommit. Klart i mars 2018.
  • Förändringar i den maritima containertrafiken och dess miljökonsekvenser. Med hjälp av bland annat AIS-data kommer trafikmönstret i Göteborgs Hamn och andra aktuella hamnar analyseras för att se hur fartygstrafiken förändrats på grund av konflikten. Dessutom ska en miljökonsekvensanalys utifrån de förändrade trafikflödena göras. Klart till augusti 2018.
  • Hur enskilda aktörer påverkats av konflikten och vilka åtgärder och strategier som använts för att hantera konfliktens effekter. Klart till januari 2019.
  • Fallstudier för att se vilka logistiska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser konflikten fått för enskilda företag och deras försörjningskedjor.

Viktigt för framtiden
Arbetet kommer att ske genom intervjuer, workshops, analys av företagsdata, AIS-analys och beräkningar av ekonomiska och miljömässiga effekter. Resultatet ska sedan spridas via workshops, konferenser och vetenskapliga tidskrifter. En slutrapport väntas i september 2019.

- Nu är det containerflödena via Göteborg som inte fungerar, nästa gång kan det vara stormar eller attacker på informationssystemen som stoppar flödena, säger Johan Woxenius. Med bättre kunskaper om effekterna och beredskap för att styra om godset kan kommande skador på ekonomi och miljö begränsas.

Trafikverket finansierar arbetet och förutom Johan Woxenius består arbetsgruppen av Rickard Bergqvist, Lighthouse två postdoktorer Marta Gonzalez-Aregall och Anastasia Christodoulou på Handelshögskolan liksom Martin Svanberg, Vendela Santén och Sara Rogerson på SSPA.


Dela på