Skip to main content

EU:s Green Deal-utlysning är öppen

23 september 2020

Utlysningarna inom EU:s Green deal är nu öppna och pågår fram till 26 januari. De omfattar en miljard euro, är tvärvetenskapliga och flera områden berör sjöfarten.

Utlysningarna ingår i den nuvarande programperioden för Horisont 2020.
I detta fall finns det en policybakgrund i form av EU-Kommissionens satsning Green Deal (EU:s gröna giv), och utlysningen på totalt en miljard euro syftar till att jobba mot klimatförändringarna och göra Europa klimatneutralt till år 2050.

Projekten under Green Deal-paraplyet förväntas uppnå resultat inom relativt kort tid och ska bestå av konkreta lösningar. Detta kan röra sig om piloter, demostrationer, innovativa tjänster och produkter. Målen kopplade till utlysningen rör teknologisk utveckling men också utveckling av policy och sociala förändringar.
Beträffande mognadsgraden av de tilltänkta projekten så rör sig utlysningarna i den övre delen av TRL-skalan och skall därmed kunna ge effekt i samhället relativt snabbt. Projektstart sker hösten 2021. Utlysningarna ligger helt och hållet hos kommissionen, och utvärderas och finansieras därigenom. Det är ännu inte säkert hur många utlysningar det kommer bli totalt.

När det nya ramprogrammet Horisont Europa är på plats efter 2020 så kommer Green Deal-frågorna följa med, men de kommer matas in i det ordinarie arbetsprogrammet och inte komma som separata utlysningar som denna. För denna utlysning är det samma regelverk vad gäller finansiering som för övriga Horisont 2020, om det inte står angivet något annat i utlysningstexten.
Utlysningens olika temaområden är en direkt spegling av den gröna given och handlar om att klara av omställningen vad gäller klimat och biologisk mångfald, och har därtill en koppling till den pågående pandemin och samhällets förmåga att återhämta sig. Det är generellt ett stort fokus på att stärka Europa.

Utlysningen innefattar totalt 8 tematiska områden, vilket reflekterar de lika många områdena i policydokumentet där Green Deal beskrivs. Det finns därtill tre horisontella områden. Syftet med dem är att stötta och ge ett långsiktigt perspektiv till den gröna given. Följande kan tänkas ha relevans för projekt inom sjöfartsområdet:

Område 1: Increasing climate ambition and Green Deal impact with crosscutting solutions
Topic 1 Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means
Topic 2 Towards climate-neutral and socially innovative cities
Topic 3: Climate-resilient innovation packages for EU regions

Område 3: Industry for a clean and circular economy
Topic 1: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change
Topic 2: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy

Område 5: Sustainable and smart mobility
Området fokuserar på mobilitet, specifikt flygplatser och hamnar. Här ligger utmaningen i att minska koldioxidutsläppen där handel, logistik och transport kommer in som viktiga aspekter. Projekt i detta området förväntas bygga vidare på tekniska, icke-tekniska och sociala aspekter och smarta lösningar.
Topic: Green airports and ports as hubs for sustainable and smart mobility

Område 7: Restoring biodiversity and ecosystem services
Området handlar om storskalig återställning av ekosystemet, både vad gäller land och sjö. Det handlar om hur man kan skala upp redan befintliga idéer och tekniker. Man efterfrågar tekniska, politiska och sociala aspekter på hur man får igenom förändringen på stor skala, hur regelverk kan anpassas och vad det finns för finansieringsmodeller.

Område 8: A zero pollution ambition for a toxic-free environment
Projekt inom detta område kan generellt handla om innovativa lösningar för att skydda hälsa och miljö, och rör övervakning, lindring av effekter och sanering. Det berör även nya sätt att utvärdera och hantera risker.
Topics 1: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from persistent and mobile chemicals
Topic 2: Fostering regulatory science to address chemical and pharmaceutical mixtures: From science to evidence-based politics

Horisontella områden

Område 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
Topic 1: European Research Infrastructures capacities and services to address European Green deal challenges
Topic 2: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaption and mitigation
Topic 3: A transparent and accessible ocean: Towards a Digital Twin of the Ocean 

Vinnova är i detta sammanhang en nationell EU-nod som samverkar med sina systermyndigheter för att kunna ge det bästa stödet inför projektansökan. Myndigheten kan guida till rätt utlysning eller topic, och kan även ge juridiska och finansiella råd inför och under projektets gång.

Användbara länkar:

Funding and tender opportunities
Horizon 2020 Funding Guide
Green Deal call 


Dela på