Skip to main content

European Maritime Day spanade mot framtiden

24 Maj 2016

Årets European Maritime Day 2016 ägde rum i Åbo och gav deltagarna möjlighet att förkovra sig i och diskutera en mängd olika ämnen. Miljö, informatik och digitaliseringen, havsplanering, liksom samverkan och genusperspektiv var på dagordningen under flera workshops och diskussioner.

Kryssning och effektiva lösningar för tillväxt

Tom Strang Senior Vice President, maritima frågor på Carnival Corp. och ordförande för Cruise Line International Association, sade att miljöfrågorna ligger högt på dagordningen.

- Miljömässig hållbarhet är viktig och vi måste arbeta tillsammans, sa Tom Strang.

Anna Petersson, miljöchef på Transportstyrelsen, presenterade flera budskap för publiken.

- Vårt gemensamma mål är hållbarhet för Östersjöregionen och vi behöver därför samarbeta på regional nivå med brett deltagande av alla berörda parter på ett tidigt stadium. Det är också viktigt att undersöka möjligheter och incitament för frivillig tillämpning före och bortom regler. Vi måste fråga oss "hur kan vi skapa ekonomiska fördelar för ”early movers”?", sa Anna Petersson.

Kirsti Tarnanen-Sariola, Deputy Director of the Finnish Port Association (tbc) / European Sea Ports Organisation (ESPO),  föreslog att långsiktigt engagemang och nya lösningar kan behövas för hållbara företag.

- Tänk om vi till exempel kan använda avfallshanteringen i cirkulär ekonomi? Sa Kirsti Tarnanen-Sariola.

Autonoma fartyg, digitalisering och big data

Obemannade och autonoma fartyg samt digitalisering var en tydlig trend på dagordningen på årets European Maritime day. Minst tre seminarier var helt dedikerade till ämnet och nästan alla diskussioner identifierade området som ett sätt att lösa problem inom den maritima sektorn. Till exempel har big data identifierats som en  möjlighet för sjöfarten och havsplanering.

Esa Jokioinen, chef för Blue Ocean Team, Rolls-Royce Marine, såg flera möjligheter med den nya tekniken för autonoma fartyg.

- Tekniken kan leda till minskade kostnader för besättning, bättre utnyttjande av besättningarnas fulla potential, bättre arbetsförhållanden, fartygseffektivitet och förbättrad säkerhet, säger Esa Jokioinen.

När det gäller säkerhet, sade Esa Jokioinen, att de nya fartygen kommer att vara säkrare än tidigare med färre olyckor, mänskliga misstag, färre kommer att falla offer för pirater och tekniken kan även undvika att människor vistas i farliga områden.

Och enligt de trender och prognoser som presenterades kan lokala fartyg med reducerad  besättning som använder sig av beslutsstödsystem och automatisering av vissa funktioner vara i drift redan år 2020, fjärrstyrda och obemannade kustfartyg väntas komma 2025, fjärrstyrda obemannade oceangående fartyg 2030 och autonoma obemannade oceangående fartyg 2035.

Tekniken som krävs för den framtida utvecklingen existerar redan, menade Jonne Poikonen, Senior Research Fellow, Åbo universitet Technology Research Centre.

- Utmaningen är att kombinera tekniken med tillförlitlighet och kostnadseffektivitet, sa han.

Underlätta gemensamma åtgärder

Samarbete var ett annat återkommande ord som användes av nästan alla talare. Workshopen "Faciliting joint action" tog upp vikten av sammankoppling, anpassning och att långsiktigt engagera olika aktörer i samarbeten.

- För att kunna sammankoppla är det viktigt med instrument för samarbeten såsom kartläggning och visa på värdekedjor. Vad gäller anpassningar mellan EU-nivå, regional nivå och branschstrategier finns det en roll att spela för klusterorganisationer och ett behov av smart specialisering. Att långsiktigt engagera aktörer kräver ledarskap, en gemensam vision och motivation samt incitament, sa Jan Larosse, Senior Policy Analyst, Europeiska kommissionen.

Jämställdhet

Jämställdhet var ett annat ämne på många talares läppar, både vad gäller den maritima sektorn i allmänhet och under European Maritime Day i synnerhet. Till exempel påpekades det att endast en av fem talare under konferensen var kvinnor, vilket skapade en debatt på sociala medier, och publiken diskuterade behovet av att lyfta fler kvinnor till ledarpositioner. "Du kan inte bli vad du inte kan se" konstaterades av publiken och mångfald diskuterades också i den avslutande panelen på konferensen som något sektorn kommer att arbeta vidare med.

Text och foto: Carolina Kihlström


Dela på