Skip to main content

Genomgång av sjöfartens hållbarhetsindex

23 oktober 2017

Det finns ett behov av att förbättra de hållbarhetsindex för sjöfarten som finns idag. I en ny förstudie från Lighthouse gås nuvarande hållbarhetsindex igenom och förslag till nya index diskuteras.

Olika krav på rapportering och kommunikation av hållbarhetsprestationer inom ett företag såväl internt som externt, samt hur kraven på kontinuerlig förbättring är uppfyllda har lett till utveckling och standardisering av hållbarhetsindikatorer och index. Inom sjöfarten liksom i andra sektorer har flera index eller rapporteringssystem utvecklats och används för olika ändamål.

Syftet med index i sjöfartssektorn har ofta varit kommunikation med lastägare och passagerare, men också att användas som underlag för ekonomiska incitament som syftar till att minska utsläppen i hamnar och farleder. Med ökad efterfrågan på fler aspekter som bör beaktas är det uppenbart att ett framtida hållbarhetsindex för sjöfarten måste innehålla sociala och ekonomiska aspekter utöver naturmiljön och resursanvändningen.

Denna förstudie fokuserar på en kartläggning av befintliga index inom sjöfartssektorn, följt av en diskussion om möjliga utvecklingsvägar för mer omfattande hållbarhetsindex.

Slutsatserna är:
Miljöindexen är många och det finns initiativ, som CSI, som täcker många relevanta aspekter. De sociala aspekterna när det gäller arbetsförhållanden beaktas inte idag, och här finns ett potentiellt utvecklingsområde. Ekonomiska parametrar som beskriver redarens verksamhet som ettr företag ingår inte.
Det finns några tekniska/miljömässiga aspekter, som skrotning, som kan utvecklas och inkluderas i index.

Följande områden föreslås för fortsatt utveckling:

  • Utveckla indikatorer som kan användas for att beskriva arbetsmiljö med mål att inkludera i ett index.
  • Utvecklingen av utvärdering av socioekonomiska kostnader, exempelvis I form av ekosystemtjänster är av intresse och skulle I en framtid kunna inkluderas I ett index. Det rekommenderas att utvecklingen följs för framtida användning.
  • För tillfället finns inte något enkelt sätt att inkludera den ekonomiska dimensionen I form av ekonomisk stabilitet I ett företag I ett index, men detta bör undersökas vidare.
  • Möjligheten att inkludera data från MRV (Monitoring, Reporting, Verification) indikatorer bör utredas.

Bakom studien står Karin Andersson (Chalmers), Erik Fridell (Chalmers och IVL), Monica Lundh (Chalmers), Henrik Pahlm (Chalmers), Sara Sköld (IVL) och Erik Ytreberg (Chalmers). Studien är initierad av Lighthouse.

Attachments: 

Full report: Pre-study on sustainability indices for shipping


Dela på
Senaste nytt