Skip to main content

Hur ska överflyttningen gå till?

16 februari 2022

Det finns en politisk vilja att flytta över gods från väg till sjöfart. Men hur ska det gå till? Och är det självklart att sjöfarten är mer hållbar än andra trafikslag? Frågorna ska behandlas i en ny förstudie som undersöker hur förutsättningar för en överflytt till en hållbar sjöfart kan förbättras.

Enligt den nationella godstransportstrategin, som regeringen tillsatte 2018, ska en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart främjas. Men väldigt lite har hänt. ”Det finns få tecken på att en överflyttning skett, eller att förutsättningarna för detta har förbättrats över tid”, skrev till exempel Trafikanalys i rapport som publicerades i januari. Något behöver göras.

– Vi kommer att arbeta konkret med frågan hur man kan få till en överflyttning från väg till sjöfart ur ett varuägarperspektiv, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska miljöinstitutet som tillsammans med kolleger från Göteborgs universitet och Chalmers ska genomföra projektet inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart.
– Vi har haft ett strategiskt samarbete som heter Transportinsköpspanelen sedan 2010 och har tidigare identifierat transportköparna som centrala för klimatomställningen av transportsystemet.

Transportköparna kan bidra till förändring genom att ställa olika krav – på tid, på logistik, på vilka bränslen som ska användas och andra hållbarhetsaspekter.

– Det handlar inte bara om att få till en överflyttning, det ska också göras till en sjöfart som mer hållbar än vägstransporterna. Det är inte alltid så idag. Utifrån ett energi- och koldioxidperspektiv så är sjöfart oftare bättre per transporterad enhet, men om man tittar på andra utsläpp som kväveoxider, svavel och partiklar så är det inte självklart. Det är hög tid sjöfarten att förstå det. Man måste kraftsamla för att inte förlora mark gentemot vägtransporterna där elektrifieringen och andelen alternativa bränslen ökar. Som väl är tycker jag det finns en samsyn kring det här inom sjöfartsbranschen.

Projektet genomförs därför i samarbete med Clean Shipping Index, ett certifieringsverktyg, som IVL driver, och som användes för att miljöidentifiera hamn- och farledsavgifter efter fartygens utsläpp till luft och vatten.

– Varuägare kan också använda sig av Clean Shipping Index och till exempel kräva ett visst antal poäng på fartygen för att rederi ska få transportera deras gods.

Så hur går då projektet till? Jo, två företag medverkar, Scania och Absolut, och utgångspunkten är två befintliga transportlinjer som idag går på väg. Vad skulle hända om dessa fick en sjöväg? Målet är att hitta lösningar med lägre miljöpåverkan samtidigt som kostnader och servicekrav, som till exempel frekvens och tillgänglighet, ligger på en acceptabel nivå.

– Vi har i tidigare studier sett att det finns en kunskapsbrist kring sjöfartslösningar hos vissa varuägare och att det ofta saknas en prioritering av att jobba med överflyttning från väg till andra transportslag. För att få till en överflyttning behövs även en branschsamverkan. Och det är vad vi vill åstadkomma i projektet. Vi vill höja kunskapsnivån och få upp det på prioriteringslistan genom att tillhandahålla en konkret metod för hur företag kan arbeta med frågan.  


Dela på