Skip to main content

HVO bäst för Sjöfartsverket

02 februari 2021

I dagsläget bör Sjöfartsverket satsa på HVO för att göra sin flotta fossilfri. Det visar en ny rapport från myndigheten. Men det blir dyrt – bränslekostnaderna ökar med 39 miljoner kronor om året.

Sjöfartsverket fick i april 2020 regeringens uppdrag att analysera hur myndighetens fartygsflotta ska göras fossilfri. Bakom låg det nationella klimatmålet om att Sverige ska vara fossilfritt 2045 och att staten ska vara ett föredöme i arbetet som tar oss dit.

- För vår del handlar det både om att tänka nytt och arbeta mer effektivt. Genom att dra nytta av nya tekniska lösningar och förändringar i vårt sätt att arbeta kan vi exempelvis halvera energiåtgången i vår flotta fram till 2045, säger Katarina Norén, generaldirektör i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten bör den centrala utgångspunkten för Sjöfartsverket vara att reducera flottans energibehov genom operationella och tekniska energieffektiviseringsåtgärder. Det handlar om allt från hastighetssänkningar till ett ökat användande av ny teknik och förändrade arbetsrutiner. Ett reducerat energibehov underlättar i sin tur införandet av alternativa framdrivningstekniker.

Kruxet är att det i dagsläget, utöver användandet av biodiesel, saknas färdiga lösningar för fossilfri drift för flertalet av Sjöfartsverkets fartyg. En genomgripande konvertering med större tekniska åtgärder anses därför inte vara möjlig. På sikt kommer sannolikt flera olika typer av alternativa bränslen/energilagring krävas för att nå fossilfrihet, men i dagsläget bedöms HVO ( hydrogenererade vegetabiliska oljor) vara det mest lämpliga alternativet för Sjöfartsverket då ingen konvertering av befintliga motorer krävs. Det är dock kostsamt, cirka 2,75 gånger dyrare än Eldningsolja 01.

- Räknat på ett halverat energibehov där vi ersätter resterande del med biodiesel kommer vi snabbt upp i en merkostnad för hela Sjöfartsverket på 45 miljoner kronor om året, säger Katarina Norén.

I de 45 miljoner kronorna ligger 39 miljoner kronor i merkostnad för bränsle och 5,5 miljoner i tekniska åtgärder. Detta kräver en ökad finansiering i form av ökade anslag eller ökade avgifter. En finansiering via avgifter tror man dock riskerar att motverka ambitionen om överflyttning av gods till sjöfart från andra transportmedel då det minskar sjöfartens konkurrenskraft.

Andra transportmedel konkurrerar också på ett annat sätt. Tillgången på HVO är begränsat och HVO används i stor omfattning som drop-in bränsle för att uppfylla reduktionsplikten för landbaserade fordon. Skärpningen av reduktionsplikten försvårar omställningen för den statliga fartygsflottan eftersom tillgången på HVO minskar.

Läs rapporten (SIDAN FINNS EJ LÄNGRE)


Dela på