Skip to main content

I hamnen ekar undervattensbullret

04 oktober 2019

Det är ett herrans liv under vattenytan och den största källan till oljud som stör marint liv är sjöfarten.
En förstudie som Lighthouse gör inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart tittar närmare på bullret i hamnar – en vit fläck på forskningskartan.

De senaste åren har forskarna på allvar börjat förstå att det marina livet störs av bullret människan åsamkar i haven. Rapporter har strömmat in om hur fiskar och valar inte längre kan kommunicera med varandra, lokalisera partners eller i värsta fall – dö på fläcken.

– Det har bland annat gjorts en bullerkarta över Östersjön som visar på höga nivåer av fartygsbuller. Det finns knappt några tysta zoner kvar där, säger Torbjörn Johansson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I havet hörs ljud på längre avstånd än på land. Ett stort fartyg kan höras på tio kilometer, ibland ännu längre bort. Vatten leder ljud bättre än luft.

–  Det vet alla som dykt någon gång. Man hör ett brummande, tror man ska bli överkörd, men när man sträcker huvudet ovanför vattenytan ser man att den där motorbåten är flera hundra meter bort.

Men de flesta dyker inte. Det är just därför, för att människan så sällan befinner sig under vattenytan i haven som vi tidigare inte lagt någon större vikt vid vad buller betyder för det marina livet, tror Torbjörn Johansson. 

– De senaste fem åren har de forskats mer om undervattensbuller än vad det sammanlagt gjorts under alla tidigare år. Man börjar bli orolig för hur det påverkar det marina livet, kanske mest för hur det påverkar fisken som vi äter. Torskar kommunicerar med ljud till exempel, det gör många fiskar, även en del ryggradslösa djur.

Studier har visat att ljuden i haven ökat markant de senaste 50 åren och att sjöfarten är dominerande källan till farligt undervattensbuller. Men det är framför allt i de öppna haven som mätningar gjorts. Kustnära har väldigt lite gjorts, än mindre inomskärs.

– Från hamnar finns nästan inga resultat alls.

Det är ett kunskapsglapp som några forskare från IVL, SSPA och Chalmers samt aktörer som Göteborgs Hamn, Lysekils Hamn och Furetank vill täppa till. Torbjörn Johansson leder arbetet i förstudien som ska utmynna i en rapport som sammanställer vad som gjorts hittills och vad det finns för förutsättningar att ta forskningen vidare.

–  En hamn är en ganska speciell miljö där det bullras en hel del. Eller som Rickard Bensow från Chalmers sa på ett av våra möten: Fartyg är optimerade att köra i vissa farter, i hamn kör du långsammare och då kan det bullra betydligt mer.

De många hårda reflektionsytorna i en hamn skapar också ekon. Kanske kan en hamn liknas vid en ghettoblaster som hörs långt ut på haven.

– Vi vet att undervattensbuller är ett stort miljöproblem, men inte hur stort det är. Förhoppningsvis leder förstudien fram till forskningsprojekt där vi kan göra mätningar i hamnar och kanske också göra experiment. Vi har ett forskningslabb på Kristineberg där vi skulle kunna titta på hur djur påverkas av buller, säger Torbjörn Johansson.


Dela på