Skip to main content

Ingen ändring i forskningsanslagen för sjöfarten

02 januari 2018

I regeringens regleringsbrev till Trafikverket är anslagen för sjöfartsforskning kvar på samma nivå som tidigare år, 55 miljoner kronor.

Regleringsbrev är en årlig skrivelse från regeringen som innehåller förordningar och riktlinjer för myndigheterna. I Trafikverkets regleringsbrev för 2018 inom området kommunikation står: ”Sammantaget ska minst 55 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet …/… Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket”.

Sjöfartsverket har tidigare i inspel till Trafikverket sagt att minst 105, helst 200 miljoner kronor behövs för forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Trafikverket själva har skrivit att ambitionsnivån för sjöfartsrelaterad forskning och innovation behöver öka.

- Vi hade hoppats på en ökad satsning på sjöfarten från regeringens sida med tanke på de ambitioner man har att exempelvis nyttja sjöfarten mer genom överflyttning av gods, säger Åsa Burman, Lighthouse verksamhetschef.

- Sverige har antagit en ny klimatlag och vi har i första skedet 12 år på oss att minska transportsektorns utsläpp till 70 procent av vad de var 2010. Sjöfarten har ju bedömts ha en viktig roll i den omställningen och det kommer kräva ökade satsningar på sjöfarts-FoI, fortsätter Åsa Burman.

Sjöfartsportföljens prioriteringerar
För 2017 avsatte Trafikverket sammanlagt 60 miljoner kronor till FoI-portföljen för sjöfart för att adressera ” sjöfartens omedelbara och långsiktiga behov av FoI och nödvändig förnyelse och utveckling, samt transport-, klimat- och miljöpolitiska mål och svenska styrkeområden.”

I sjöfartsportföljen ”prioriteras projekt vars resultat banar vägen för fossilfrihet, adresserar utmaningar och möjligheter med ökad automation och digitalisering, stärker sjöfartens roll och konkurrenskraft i, och gränssnitt mot, ett sammanhållet transportsystem, samt ger kunskapsunderlag för regelutveckling.”

Lägre anslag i Sverige
Jämfört med våra grannländer är de öronmärkta forskningsanslagen för sjöfarten betydligt lägre i Sverige. Exempelvis har Norges forskningsråd i sitt program MAROFF, Maritim verksamhet och offshore operationer, avsatt 169 miljoner norska kronor för projekt under 2017. Medlen kommer från närings- och fiskeridepartementet i Norge.

I Danmark fick 85 ansökningar om sjöfartsforskning år 2016 bidrag på sammanlagt 65 miljoner danska kronor. I Danmark har det även öronmärkts statliga pengar för sjöfartsforskning i fyråriga partnerprojektet Blue INNOship. Projektet är i sin slutfas men arbetet har påbörjats för en fortsättning i Blue INNOship II där ett tydligare fokus ska vara mot digitalisering och framtidens smarta fartyg.


Dela på
Senaste nytt