Skip to main content

Ingen hållbarhet utan människocentrerad design

05 november 2018

Det räcker inte med att fokusera på minskade utsläpp. För att bli hållbar borde sjöfarten arbeta lika systematiskt med människocentrerad design när fartyg och fartygssystem utvecklas. Det visar en doktorsavhandling som lagts fram av Nicole Costa vid Mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers.

– Hållbarhet avser inte bara miljön eller ekonomin; det handlar också om social hållbarhet. Nya system måste anpassas efter användarnas behov, alltså människorna som arbetar inom industrin. I den övergångsprocess som vi befinner oss i nu mot en mer digitaliserad arbetsmiljö är det speciellt viktigt att sjöfarten intar en proaktiv inställning, att man agerar innan olyckor händer, säger Nicole Costa som försvarade sin avhandling ”Human-centred design for maritime technology and organizational change” i september. 

Sjöfarten är en industri som ställer höga krav på säkerhet. Därför borde alltid människocentrerad design användas när nya system utvecklas. Men så är långt ifrån fallet.
– Inom sjöfarten, som är erkänt konservativ, har det existerat en kultur där human factors-relaterade frågor studerades först efter att olyckor hänt. Men i takt med att digitaliseringen ökar börjar aspekter kring människocentrerad design få en ännu större plats.

Men det handlar inte bara om säkerhet och om att förbättra verktyg och system så att prestandan hos systemen ombord förbättras. Nicole A. Costa ser människocentrerad design ur ett större perspektiv.
– Det finns också sociala aspekter. Hur kommer digitaliseringen att påverka strukturen inom sjöfarten? Hur påverkar det de olika aktörernas roller, kommunikationsnätverk, karriärsvägar och utbildning? Sjöfarten måste tänka i termer kring vart vi är på väg? Hur ser sjöfarten ut i framtiden? Hur kommer det att påverka människorna som arbetar inom den? Vill vi verkligen dit eller ska vi välja en annan väg?

Att få hela sjöfarten att anamma en sådan filosofi istället för att bara följa den tekniska utvecklingen och sen ”se vad som händer” är en utmaning.
– För det krävs att alla aktörer gör sin del och inte överlämnar ansvaret för människocentrerad design på andra.

Inom sjöfarten kan IMO:s pågående initiativ e-Navigation ge människocentrerad design en intressant och viktig plattform för att påverka vidareutvecklingen av verktyg, bland annat den av elektroniska sjökort, ECDIS.

- Sedan ECDIS började användas för ungefär ett decennium sedan har det blivit ett essentiellt och komplext verktyg som fortsätter att utvecklas. Så i vilken form ska vi ta det vidare och vilka effekter kommer det att medföra? Här kan ett människocentrerat designperspektiv göra stor nytta.

Nicole Costas avhandling bygger på arbetet från sex vetenskapliga artiklar som huvudsakligen utnyttjar ett kvalitativt tillvägagångssätt för datainsamling och analyser, inklusive fokusgrupper, intervjuer och observationer. För dessa har hon både studerat och intervjuat skeppsbyggare, systemutvecklare och användare - dvs besättningar på fartyg och personal på land.

Efter avslutad doktorandutbildning vid Chalmers tekniska högskola arbetar Nicole A. Costa nu hos SSPA Sweden AB som projektledare, i maritima human factors och digitaliseringsrelaterade projekt.

Läs avhandlingen här


Dela på