Skip to main content

Inte mycket sjöfart i klimatrapporten

08 april 2019

Klimatpolitiska rådets rapport drar slutsatsen att utsläppsminskningen tappat fart och att Sverige inte kommer att nå uppsatta klimatmål. Den stora boven i dramat är transporterna och rapporten lyfter fram tio förslag till regeringen som är direkt kopplade till transportsektorn. Men sjöfarten nämns inte.

År 2045 ska vi vara helt fossilfria och utsläppen ska ligga på noll enligt regeringens klimatmål. Men målen kommer inte nås, och särskilt bekymmersamt är det inom transportsektorn som beräknas stå för en tredjedel av alla utsläpp. Målet att minska transporternas utsläpp inom sektorn med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 är långt borta. Som det ser ut nu bedömer klimatpolitiska rådet att sektorn bara kommer halvvägs till 2030.


Så förändringar måste till. Klimatpolitiska rådets första rapport, som presenterades i slutet av mars, rekommenderar därför att regeringen skapar regelverk för att bygga bort bilberoendet, att det sätts ett stoppdatum för användning av fossila drivmedel och att subventioner för bilägande, bilkörning och parkering slopas. Man vill exempelvis också att elektrifieringen av vägtransporter påskyndas och att styrningen mot mer klimateffektiva fordon ökas liksom att kommunernas mandat att främja fossilfria transporter stärks.

De tio förslagen fokuserar alltså mycket på bilism och vägtransporter, vilket går i linje med att vägtrafiken står för 90 procent av utsläppen (bara personbilarna för 66 procent).  Inrikes sjöfart, som står för 0,6 procent av den totala utsläppsmängden, nämns bara ett fåtal gånger –nämnare bestämt nämns ordet ”sjöfart” sammanlagt 5 gånger i den 76-sidiga rapporten. Detta kan jämföras med orden cykel (13 ggr), kollektivtrafik (23 ggr) elbil, elfordon eller laddhybrid (30 ggr). 

Två gånger nämns sjöfarten som en del av lösningen. Båda gångerna handlar det om överflyttning av gods från väg till järnväg eller sjöfart. Klimatrådet skriver: ”Persontransporter behöver i högre utsträckning ske med cykel, gång och kollektivtrafik, vilka har högre energieffektivitet och lägre utsläpp än biltrafik. För godstransporterna handlar det om att använda längre och tyngre fordon, att flytta över transporterna till järnväg och sjöfart samt att nyttja alla trafikslag mer effektivt genom förbättrad logistikplanering, trafikledning och trafikinformation.”

Läs Klimatpolitiska rådets rapport här


Dela på
Senaste nytt