Skip to main content

Kan omlastningspeng främja överflyttning av gods?

07 september 2018

Myndigheten Trafikanalys får i uppdrag att analysera om omlastningspeng skulle kunna vara ett alternativ för att främja transportupplägg som inkluderar sjöfart och järnväg.

Omlastning är en merkostnad för de transportföretag som väljer intermodala trafikupplägg med sjöfart eller järnväg. Detta bidrar till att intermodala transportupplägg väljs bort till förmån för trafikslag som kan genomföra hela transporten utan omlastning skriver regeringen i uppdragsbeskrivningen till Trafikanalys. Uppdraget är en fortsättning på den nationella godstransportstrategin som presenterades tidigare i år.

Trafikanalys ska:

  • Beskriva kostnaderna för omlastning mellan olika trafikslag och analysera dels hur omlastningskostnaden påverkar konkurrensförhållandena mellan de olika trafikslagen, dels om det finns behov av att främja intermodala godstransporter.
  • Om bedömningen under a) är att det finns behov av att främja intermodala transporter, ska en analys göras av vilka ekonomiska styrmedel och andra åtgärder som är kostnadseffektiva, där omlastningspeng skulle kunna vara ett alternativ. Förslag ska inte lämnas på skatteområdet.
  • Beskriva möjligheterna att inom ramen för gällande EU-regelverk öka incitamenteten att välja transportupplägg som inkluderar järnväg och/eller sjöfart.
  • Beskriva relevanta ekonomiska styrmedel och andra åtgärder som andra länder i Europa tillämpar för att öka incitamenten att välja transportupplägg med järnväg och sjöfart även om dessa kräver omlastning och översiktligt analysera för- och nackdelar med dessa.

Senast 1 mars 2019 ska uppdraget redovisas.

Mer detaljer på regeringens hemsida:
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/09/uppdrag-att-analysera...

Myndigheter får i uppdrag att jobba med godstransportstrategin


Dela på
Senaste nytt