Skip to main content

Konsekvenser av kvävekontrollområde för sjöfarten ska utredas

19 augusti 2016

Svenska Regeringen har gett myndigheten Trafikanalys i uppdrag att i samråd med Transportstyrelsen utreda konsekvenserna för svensk industri av ett införande av ett så kallat kvävekontrollområde NECA (Nitrogen Oxides Emission Control Area) i Östersjön och Nordsjön. Detta med anledning av att FN:s sjöfartsorganisation IMO just nu studerar hur kvävekontrollområdet skulle kunna genomföras.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande:

I utredningen ska särskild hänsyn tas till företagens konkurrenskraft både vad gäller företag verksamma inom sjöfartsnäringen och svensk industri i övrigt. Tidigare analyser av hälso-, klimat-och miljöeffekter av ett införande av kvävekontrollområde ska sammanfattas.

-Regeringen ser att sjöfarten i Sverige har en stor potential att öka sin andel av godstransporterna. Sjöfarten har en viktig roll för att stärka industrin och exporten i Sverige. Samtidigt är det viktigt att sjöfarten minskar sina utsläpp av både växthusgaser och luftföroreningar och bidrar till omställningen av transportsektorn, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2016 och en slutredovisning ska ske senast den 31 mars 2017.


Dela på
Senaste nytt