Skip to main content

Lighthouse kartlägger forskning och innovation inom nordisk sjöfart

29 september 2016

Lighthouse har fått ett uppdrag från Sjöfartsverket som går ut på att kartlägga de nordiska ländernas forskning och innovation inom den nordiska sjöfarten. Målet är bland annat att rapporten ska ligga till grund för att möjliggöra ökat forsknings- och innovationssamarbete mellan länderna.

- Vi är glada för Sjöfartsverkets förtroende för Lighthouse och att man bedömer att den position vi har som nationellt maritimt kompetenscenter gör oss lämpade för uppgiften. För oss är uppdraget intressant och skapar möjligheter för närmare samarbete med nya aktörer, såväl inom som utom Sverige, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse.

Uppdraget innebär en kartläggning av de nordiska ländernas respektive forsknings och innovationsinriktningar inom sjöfartsområdet 2015-2016 och vilka huvudaktörer som bedriver forskning och innovation inom akademi, industri och näringsliv samt offentlig sektor. Lighthouse projektleder kartläggningen som görs i nära samverkan med det maritima klustret.
Förutom den projektgrupp som arbetar med kartläggning finns en referensgrupp med deltagare från Vinnova, Sjöfartsverket, Trafikverket,  Transportstyrelsen,  Föreningen Svensk Sjöfart, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Sveriges Hamnar.
Referensgruppens uppgift är att säkerställa rapportens relevans och kvalitét så att den kommer till nytta för myndigheter, industrin och forskning- och innovationsutövare i Sverige.

- Det är oerhört viktigt att resultatet av vårt arbete är användbart för aktörer inom den maritima sektorn i Sverige. Att både myndigheter, branschorganisationer och akademi deltar i referensgruppen är därför centralt för uppdraget. Att vi har en referensgrupp med bred kompetens och stort engagemanget känns jättekul, säger Carolina Kihlström, koordinator på Lighthouse.

I uppdragsbeskrivningen för projektet står det att: "Sverige är ett litet land som för FoI inom sjöfartsområdet behöver samverka internationellt för att säkerställa tillräcklig kritisk massa av kompetens och kapacitet inom FoI och skapa tillräcklig tyngd för att kunna attrahera framför allt EU-finansiering. Samverkan med de nordiska länderna inom forskning, utveckling, innovation och demonstration är sålunda av stor betydelse för effektiv resursanvändning av forskningsmedel och ökad finansiering av sjöfartsforskning, och för att ta tillvara sjöfartens stora potential att skapa samhällsnytta."

Slutrapporten ska levereras till Sjöfartsverket i mitten av februari 2017.


Dela på