Skip to main content

Lighthouse lyfts fram i den nya maritima strategin

28 augusti 2015

Den nya maritima strategin som presenterades av infrastrukturminister Anna Johansson i slutet av augusti vilar på tre ben: Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden.

Strategin betonar både möjligheterna att minska skadliga utsläpp med hjälp av vattenvägen istället för landvägen och samtidigt minska utsläppen från sjöfartssektorn. Strategin lyfter också fram behovet av forskning och innovation inom den maritima sektorn. Strategier att förhindra olyckor till havs behöver utvecklas, exempelvis sjömätningar och informationsutbyte. Ny teknik är viktig för säkerheten ombord såväl som för effektivisering och miljöprestanda inom sjöfartnäringen.

Strategin bekräftar att många akademier i Sverige bedriver marin och maritim forskning och att det finns få industridoktorander, finansierade av industrin, men att det finns en möjlighet för näringen att öka sina kunskaper och tillgångar genom att öka detta antal.

Innovation är avgörande för att stärka de maritima företagens konkurrenskraft samt för att möta miljöutmaningar och sociala utmaningar, enligt den maritima strategin.
Innovationsplattformar, där små och medelstora företag kan samverka med stora företag och akademier och institut, är viktiga och strategiska partnerskap mellan regioner, industri, akademi, institut och samhälle behövs för att förverkliga denna vision. Lighthouse lyfts i strategin fram som en förebild för bidrag till samarbete och teknikutveckling, och används som exempel för andra att följa. Ökad internationell samverkan är också något som regeringen vill se mer av i framtiden.

- Regeringen förstår hur mycket transporter som måste flyttas från land till sjö för att möjliggöra ett hållbart transportsystem i framtiden och det är uppenbart att maritim forskning och innovation behöver mer resurser än dagens nivå. Lighthouse fokusområden är helt i överensstämmelse med den maritima strategin, som exempelvis kräver renare och lägre utsläpp och en säker sjöfart som bygger på informationsutbyte, säger Lighthouse verksamhetchef Åsa Burman som kommentar till strategin. 

Den maritima strategin


Dela på