Skip to main content

M2, ny sjöfartsinstitution på Chalmers

02 Maj 2017

Från den 1 maj har Chalmers institution för Sjöfart och marin teknik slagits samman med institutionen för Tillämpad mekanik. Den nya institutionen heter Mekanik och maritima vetenskaper / Mechanics and Maritime Sciences.

Justeringen är en del i ett större förändringsarbete som pågår för att ytterligare utveckla kvaliteten i alla delar av Chalmers verksamhet och numera består Chalmers av 13 institutioner. Fyra nya institutioner bildas genom att åtta går samman parvis, några förstärks med en eller flera avdelningar medan många till största delen är oförändrade. En ny institution bildas som innehåller biblioteket plus två avdelningar. Tillämpad IT upphör att vara institution vid Chalmers.

– Nu skapar vi mer jämnstora och ekonomiskt robusta institutioner, som därigenom har större möjligheter att utveckla olika ämnesområden och som är bättre rustade för framtida utmaningar. Genom likvärdiga förutsättningar och gemensamma arbetssätt kommer vi att kunna använda Chalmers resurser mer effektivt. Målet är att lägga en långsiktigt stabil grund för att Chalmers ska kunna ta nationellt och internationellt ledarskap i våra vetenskapliga områden, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Den nya institutionen Mekanik och maritima vetenskaper har förkortningen M2 och just nu pågår rekryteringen av en prefekt till M2. För närvarande är Agneta Hillemyr tillförordnad prefekt. På engelska får institutionen namnet Mechanics and Maritime Sciences.

Se mer om alla nya institutioner på Chalmers hemsida: http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-organisation-fran-1-maj.aspx


Dela på