Skip to main content

Möjlighet att kommentera på maritima strategins uppföljningsarbete

31 augusti 2018

I arbetet med den maritima strategin har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram förslag på indikatorer för att följa upp arbetet med den maritima strategin. Nu vill regeringskansliet ha in kommentarer på indikatorerna och uppföljningsarbetet.

I början av året redovisade Havs- och vattenmyndigheten sitt uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi. Arbetet har skett i samverkan med har i samverkan med Boverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen och SCB.

Förslaget består av en årlig uppföljning av totalt 26 årliga indikatorer som analyseras med en fördjupad uppföljning som sker vart tredje år. Den fördjupade uppföljningen syftar till att ge en fördjupad bild och analys av strategin, dess genomförande och resultat.

Innan sista september finns det möjlighet att lämna kommentarer på förslaget till uppföljning. Synpunkterna lämnas till: n.maritimstrategi(snabel-a)regeringskansliet.se.

De 26 indikatorerna är:

 • Miljöpåverkan i haven
 • Tillgång till arbetsplatser i kustområden
 • Besöksattraktivitet
 • Attraktiva boendemiljöer
 • Uppkopplade kustområden
 • Smarta kustområden
 • Konkurrenskraftiga näringar
 • Övergödning
 • Miljögifter i svenskfångad fisk
 • Hållbart nyttjade fiskbestånd
 • Olyckor och tillbud i svenska vatten
 • Innovation för maritima näringar
 • Översiktsplanering kust, hav och skärgård
 • Rättvisa trafikslagsregelverk
 • Resurser för internationellt samarbete kring innovationer och maritima miljöer
 • Näringarnas konkurrenskraft (5 olika indikatorer)
 • Havsbaserad energiproduktion
 • Sveriges fartygsflotta
 • Övernattning/besök i kustområdena
 • Säsongsförlängning
 • Fångster av fisk och skaldjur
 • Produktion från vattenbruk

Läs hela redovisningen från HaV här:
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikati...


Dela på