Skip to main content

Möjligheter med MRV-data

04 april 2018

EU har beslutat om ett system för övervakning, rapportering och verifiering (MRV) av utsläpp av koldioxid från fartyg i Europa från och med 2018. Detta innebär att redare kommer att behöva utveckla system för rapportering och att det kommer att finnas en potentiell datakälla för att kunna uppskatta utsläpp och bränsleförbrukning för fartyg. En ny förstudie från Lighthouse undersöker hur MRV-data kan användas av den maritima sektorn för beräkningar av miljöprestanda för sjöfart.

MRV beräknas minska bränsleförbrukningen inom sjöfartssektorn och ge möjlighet att införa styrmedel för att minska CO2-emissionerna i framtiden. Lighthouse nya förstudie diskuterar metoderna för att beräkna de data som rapporteras, bedömer osäkerheter och nackdelar, och diskuterar den potentiella användningen av data. MRV kommer att kräva rapportering av bränsleförbrukning, CO2-utsläpp, last och andra parametrar för alla resor till eller från hamnar inom EU. Årliga genomsnittliga uppgifter kommer att offentliggöras på nivån enskilda fartyg.

Olika sätt att mäta
Bränsleförbrukningen kan mätas på fyra olika sätt: bunkerinköp, bränsletankmätning, flödesmätningar eller direkta emissionsmätningar. Hur last beräknas varierar mellan fartygstyper. Faktisk vikt används på flest fartygstyper, men också enhetsvikt (t.ex. TEU och lane-meter) multiplicerat med beläggning används i vissa fall.

Studien visar att både enhetsvikt-metoden och bunkerinköps-metoden ger osäkerheter i resultaten för utsläpp av CO2 per transportarbete (g CO2/ton-NM). Nackdelar som identifieras med MRV i tillägg till dessa osäkerheter är att andra växthusgaser, såsom metan, inte ingår, och att uppströms-utsläpp från produktion och transport av bränsle också är undantagna.

Förbättrad benchmarking
När stora mängder data blir tillgängliga sommaren 2019 ger det emellertid en möjlighet att förbättra benchmarking och utsläppsberäkningar, särskilt med anknytning till transportarbete. Det föreslås också att osäkerheterna i beräkningsprocessen och datainsamlingen bör studeras ytterligare.

 Ladda ner rapporten här


Dela på