Skip to main content

Myndigheter får i uppdrag att jobba med godstransportstrategin

29 augusti 2018

Efter att den nationella godstransportstrategin presenterades i början av sommaren uppdrar regeringen nu olika myndigheter att sätta igång arbetet med strategin. Trafikverket får bland annat i uppdrag att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg samt att inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart.

I sina instruktioner skriver regeringen att Trafikverket bland annat ska inventera vilka åtgärder som Trafikverket kan vidta som skapar förutsättningar för fler godstransporter på järnväg och med fartyg och därigenom leder till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Trafikverket ska också redovisa förutsättningar för att utveckla de olika system som Trafikverket förvaltar som beskriver olika delar av transportsystemet så att de bättre beskriver infrastruktur för omlastning, som godsterminaler av olika slag, hamnar och flygplatser med godshantering i syfte att underlätta för överflyttning till järnväg och sjöfart.

Nationell samordnare i sex år
När det gäller en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart så är det ett tidsbegränsat uppdrag som löper över sex år. Samordnaren ska:

  • Främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg.
  • Initiera och främja samverkan mellan berörda aktörer, inklusive europeiska aktörer, och tillhandahålla ett forum för dialog och samarbete, såväl mellan aktörerna och regeringen som mellan aktörerna.
  • I dialog med berörda aktörer, utarbeta och bidra till att verkställa en handlingsplan som främjar inrikes sjöfart och närsjöfart, som också främjar energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och föroreningar till såväl luft som vatten.
  • Ha en kunskapsspridande funktion och föra dialog med transportköpare, speditörer, hamnar, kommuner, rederier, transportföretag och andra relevanta aktörer om möjligheterna att på olika sätt stimulera en överflyttning av godstransporter från land- till sjötransporter och därmed bidra till minskade utsläpp av luftföroreningar.
  • Göra berörda aktörers arbete för att främja inrikes sjöfart och närsjöfart synligt, utmanande och inspirerande för andra och stimulera fler aktörer till att bidra till arbetet. I detta ingår att översiktligt sammanställa och beskriva aktörernas arbete och utifrån det identifiera goda exempel.
  • Analysera hur torrhamnar och omlastningskajer för sjöfart på inre vattenvägar, inklusive kajer i stadsmiljö, kan utvecklas för att bidra till ökad sjöfart, ökad hamnkapacitet och produktivitet, minskad trängsel, minskad klimat- och miljöpåverkan och regional utveckling, samt vilka aktörer som har ansvar för eventuella åtgärder som föreslås. Analysen ska även omfatta kopplingen till infrastrukturinvesteringar. Eventuella åtgärder får inte vara förlag på nya större investeringar.

Myndigheten Trafikanalys får i uppdrag att att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin.

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/08/uppdrag-att-verka-for-battre-forutsattningar-for-godstransporter-pa-jarnvag-o


Dela på