Skip to main content

Naturvårdsverket utlyser forskningsmedel med inriktning mot planering av transportsystemet

31 Maj 2017

Naturvårdsverket bjuder in organisationer, enskilda forskare eller forskargrupper att komma med ansökningar i storleksordningen på totalt 2-6 miljoner kronor fördelat på 2-3 år (2019-2021). Flera projekt kan beviljas inom området.

Från Naturvårdsverkets utlysning:

Med denna utlysning vill Naturvårdsverket finansiera forskning som syftar till att öka kunskapen om hur planeringen av transportsystemet kan bidra till att klimat- och miljömål uppnås.

En ansökan kan riktas mot ett av dessa områden.

  • Klimat- och miljömålens betydelse i beslutslunderlag som rör transportplanering
  • Betydelsen av regelverkens utformning samt informella strukturer i planeringen av transportsystemet
  • Transportpolitiska styrmedel för omställning till hållbar och fossilfri trafik i vårt transportsystem

Den forskning som utlysningen avser, förväntas resultera i en förbättrad kunskap om vilken betydelse klimat- och miljömålens utformning samt dess institutionella förutsättningar, har för beslut rörande infrastrukturplanering och övrig transportpolitik. Med institutionella förutsättningar förstås här formella strukturer såsom regelverk och informella strukturer såsom vanor, rutiner, normer hos de aktörer som är involverade i planeringsprocessen. Forskningen förväntas även förbättra kunskapen om hur styrmedelskombinationer, som syftar till att bidra till ett hållbart och fossilfritt transportsystem, fungerar och samverkar samt påverkas av nationella och regionala förutsättningar, attityder, normer, och andra relevanta faktorer.

I denna forskning är det viktigt att ta hänsyn till effekter och konsekvenser i stad respektive på landsbygd av olika styrmedels- och åtgärdskombinationer. Det är också viktigt att den nya kunskap som tas fram tar hänsyn till pågående teknikutveckling (såsom eldrift och automatisering av fordon) inom transportsektorn samt den utvecklingen av nya affärsmodeller (ökad möjlighet till automatisk styrning och delning av fordon) som teknikutvecklingen förväntas kunna leda till.

Naturvårdsverket räknar med att kunna dra nytta av resultaten i olika underlag till regeringen om hur styrningen mot ett effektivt och hållbart transportsystem kan utformas.

Behörig att söka är vetenskapliga organisationer eller disputerad forskare/forskargrupper vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet. Huvudsökande måste vara knuten till en organisation med svenskt organisationsnummer.

Related content: 

Naturvårdsverket: Utlysning av medel för projekt inom området hållbar och effektiv transport i samhället


Dela på