Skip to main content

Norden kan ta täten för koldioxidsnål sjöfart

28 juni 2017

Norden kan ta täten för att nå en mer koldioxidsnål sjöfart. Det är en av slutsatserna i en rapport från en workshop som hölls på WMU i Malmö förra året.

Rapporten som är skriven av Beatriz Martinez Romera (Københavns Universitet), Tristan Smith (UCL), Ben Milligan (UCL), Karin Andersson (Chalmers) and Maria Grahn (Chalmers) kan läsas i sin helhet här. Nedan är rapportens sammanfattning översatt till svenska.

Klimatavtalet I Paris siktar mot att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och försöka begränsa ökningen till 1,5 grader. Men Parisavtalet tar inte hänsyn till utsläpp av växthusgaser från den internationella sjöfarten. På uppdrag av Nordiska ministerrådet har ett projekt startat som fokuserar på möjligheter för Norden att gå över till en koldioxidsnål sjöfart globalt, nationellt och regionalt.

I slutet av förra året hölls en workshop på FN:s World Maritime University i Malmö och resultaten från workshopen har nu presenterats i en särskild rapport.  De viktigaste resultaten i workshop-rapporten är följande:

Teknik och finans
Lovande tekniska och ekonomiska alternativ finns tillgängliga för de nordiska länderna för att stödja eller leda en övergång till en sjöfart med låga koldioxidutsläpp. I rapporten presenteras dessa alternativ i form av en koldioxidsnål färdplan för sektorn, som inkluderar handlingar och resultatet på området för tekniska och operativa åtgärder, partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn, och stödjande politik och finansiering.

Politik
Möjligheter finns för de nordiska länderna att stödja och leda utvecklingen av en offentlig politik som behövs för övergången till koldioxidsnål sjöfart. Internationellt är de nordiska länderna väl positionerat för att leda IMO:s och andra organisationers arbete för att definiera globala mål för sektorn och genom partnerskap med utvecklingsländer och flaggstater skapa en global ambition för sektorn.
Utanför IMO kan Norden katalysera övergångar till låga koldioxidutsläpp genom exempelvis marknadsbaserade åtgärder i de nordiska länderna, stöd för standarder inom den privata sektorn, koldioxidsnåla mål för nordiska flottorna, ordna dialog mellan intressenter såsom finansiärer och befraktare, visar upp innovativa nordisk praxis och bygga nordisk-ledda globala partnerskap liknande "klimatklubbar".

Samverkan
De åtgärder som beskrivs ovan är beroende av varandra och sammankopplade. Framgången för en nordisk agenda för låga koldioxidutsläpp inom sjöfarten hänger på deltagandet av alla berörda parter, samordning av politik och en helhetssyn på sjöfarten och de viktiga roller som nordiska regeringar, företag och det civila samhället inom sektorn har.

Related content: 

Workshop Report: Nordic Action for a Transformation to Low-carbon Shipping


Dela på