Skip to main content

Nya krav på hamnarna analyseras

29 januari 2021

I takt med transporterna ökar finns ett behov av att flytta över gods från land till sjö. Vad ställer det för krav på hamnarna? Arbetet i en ny förstudie inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart fokuserar på hamnarnas kritiska roll i transportsystemet.

– Det behövs ökad kunskap för att bättre förstå hur hamninfrastrukturen tillfredsställer samhällets behov idag och i framtiden. Många mindre hamnar har problem med konkurrens från större hamnar samtidigt som den långvariga konflikten i Göteborgs hamn visade på att det finns en sårbarhet i systemet, säger Linnea Kjellsdotter Ivert på VTI som leder arbetet med förstudien Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur.

En hamn är inte en isolerad affärsverksamhet – dess framgång och utveckling är starkt beroende av existerande landinfrastruktur, andra hamnar, trender och kundbehov.

– Det är viktigt att se på hur verksamheten möter krav från olika intressenter. Det handlar om transportköparna, rederier, logistikverksamheter, myndigheter och så vidare.

Målet med förstudien är att generera ny och tillämpad kunskap för att nå de transportpolitiska och klimatpolitiska målen. Det är förstås ett brett mål, speciellt med tanke på att det handlar om en förstudie. Primärt handlar det därför om att få fram ett bra underlag för en kommande huvudstudie.

– Inom projektgruppen har vi diskuterat en hel del kring vilka frågeställningar som är intressanta. Hur påverkar en ökad transportefterfrågan Sveriges hamnar? Hur fördelar sig transporterna på olika hamnstråk? Vilka varugrupper väntas öka/minska? Hur kommer olika trender, som exempelvis cirkulär ekonomi, att påverka? Det är några frågor vi tycker är intressanta att reda i.

En tidigare förstudie som gjorts av Lighthouse nom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart visar på att en överflyttning av gods från land till sjö kan leda till att den ökade trafiken främst kommer att gå via små hamnar, och inte via stora som många tror. Linnea Kjellsdotter Ivert och hennes kolleger kommer också att lägga ett speciellt fokus på små hamnar och hur de kan förbereda sig för en ökad transportefterfrågan. I projektet ingår en fallstudie av Uddevalla hamn.
 
– Där jobbar man mycket regionalt och tillsammans med Uddevalla kommun för att ta en lite större plats. Man har många tankar och idéer, till exempel om cirkulär ekonomi och man är intresserad av sin roll framåt i transportsystemet.

Kommer synen på hamnen och dess roll att förändras framöver?

– Det är intressant fråga. Jag kan bara spekulera, men jag tror det. I ett fossilfritt transportsystem får hamnen en viktig roll. Sjöfarten är ett trafikslag med en enorm kapacitet och hamnen blir något mycket mer än nu; en nod eller terminal som skapar möjligheter till intermodala transporter. Olika hamnar har förstås olika försättningar för anslutningar till järnväg och vägtransporter och man kommer att få arbeta på olika sätt.

Förstudien Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur genomförs av forskare på VTI och SSPA i samarbete med Uddevalla Hamn och Uddevalla kommun. I augusti 2021 ska den vara klar.

Läs tidigare artikel: Små hamnar beräknas få större delen av trafiken vid överflyttning


Dela på