Skip to main content

Överflyttning av gods sker knappt

20 januari 2022

”Det finns få tecken på att det har skett en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, eller att förutsättningarna för detta har förbättrats över tid.” Det skriver Trafikanalys i en ny rapport.

Trafikanalys rapport Godstransporter och konkurrenskraftens utveckling beskriver och analyserar konkurrenskraften i Sverige ur ett godstransportperspektiv. Resultaten kommer att utgöra ett av underlagen till Trafikanalys slututvärdering av den nationella godstransportstrategin som regeringen presenterade i juni 2018.

Några av godstransportstrategins primära syften är att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Men Trafikanalys konstaterar att det inte skett i någon större utsträckning trots att det är en nyckelfråga för både sjöfarten och järnvägen och trots att det varit ett återkommande tema i medierapporteringen om godstransporter.

Så varför händer inget? En förutsättning för att det skulle kunna ske är att de båda trafikslagen gör sig attraktivare och mer konkurrenskraftiga i förhållande till vägtransporterna. Och det är inte alldeles enkelt. Vägtransporter är relativt billiga och snabba, medan järnväg och sjöfart lämpar sig bättre för transporter på längre sträckor.

Elektrifieringen ses som ytterligare ett hinder eftersom den väntas stärka vägtransportens konkurrenskraft ännu mer i förhållande till sjöfarten och järnvägen. Det råder ingen tvekan om vägtransportens överlägsna position. ”I detta sammanhang är det värt att nämna att överflyttning sällan diskuteras i vägtransportens branschmedier. Det tyder på att överflyttning varken upplevs som en konkret möjlighet eller som ett hot av åkeribranschen”, skriver Trafikanalys.

Så vad kan göras? Tågbranschen och sjöfarten riktar ofta pekfingret mot politiken. Ambitionerna som finns om att förstärka överflyttning, saknar motstycke i det verkliga beslutsfattandet. Trafikanalys exemplifierar med intervju med en transportör som visserligen tycker att ”det är positivt att regeringen satsar mer resurser på järnvägen i sina budgetar men att man samtidigt satsar ännu mer på elektrifiering av vägtransport”. Det anses i samband med detta också vara anmärkningsvärt att man höjer avgifter medan det finns kapacitet i såväl fartyg, hamnar som farleder för att främja en ökad överflyttning, skriver Trafikanalys.

Läs Trafikanalys rapport


Dela på