Skip to main content

Överflyttning kräver nytänk och stora insatser

22 september 2020

Mellan 5 och 18 procent av vägtransportarbetet hade kunnat gå på sjö, men en överflyttning försvåras av att de ekonomiska styrmedel som krävs behöver vara mycket omfattande för att nå en reell effekt. Det visar en ny analys från VTI.

Det är på uppdrag av Trafikverket som VTI genomfört en studie av potentialen för överflyttning av gods till sjöfart. I studien, som gjorts mellan augusti 2019 och september 2020, har konkurrensytan mellan sjöfart och de landbaserade trafikslagen (väg och järnväg) för godstransporter undersökts. Under arbetet har analyser i huvudsak gjorts gjorts med utgångspunkt från den nationella godstransportmodellen Samgods.

Analysen visar att mellan 5 och 18 procent av vägtransportarbetet hade kunnat gå på sjö. Den ekonomiskt uppnåbara potentialen ligger dock högst sannolikt ligger närmare den lägre siffran, medan siffran 18 procent ska ses som absolut övre gräns av vad som är möjligt.
På grund av sjöfartens låga känslighet för kostnadsförändringar är det svårt att realisera en sådan potential med ekonomiska styrmedel som innebär små minskningar av sjöfartens transportkostnader. För att nå en reell effekt måste de vara mycket omfattande.

– Vi ser att det finns ett behov av ytterligare forskning och utveckling av metoder för att analysera effektiva och nytänkande lösningar för att flytta över gods från land till sjö, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI och projektledare för studien.

En dekomponering av godstransportarbetets utveckling och fördelning över trafikslagen på varugruppsnivå visar att sjöfarten under perioden 2011 till och med 2016 förlorade marknadsandelar i konkurrens med framförallt lastbilstrafiken. Samtidigt visar Trafikverkets gällande prognos för godstransporternas utveckling fram till 2040 att flera prognosticerade faktorer tenderar att gynna sjöfarten.

Läs rapporten här


Dela på