Skip to main content

På (sjö)väg mot ett nytt transportkoncept

17 november 2016

Över 50% av världens befolkning lever i storstäder och andelen ökar, något som ställer stora krav på våra transportsystem. Att använda vattenvägarna har länge setts som ett sätt att kunna avlasta infrastrukturen på land, men hur ska det gå till?

Projektet Urban WaterTruck är ett projekt som fått stöd av Vinnova och som syftar till att ta fram ett hållbart transportkoncept för urbana vattenvägar.  Ett lyckat transportkoncept där flera olika trafikslag samverkar skulle kunna underlätta gods- och varutransporter och göra det lättare att hantera de utmaningar en växande storstad innebär.

Initiativtagare är Björn Södahl, skeppsbyggnadsingenjör och med lång bakgrund i den maritima sektorn, bland annat Stenasfären och som forskningskoordinator på Chalmers institution för Sjöfart och marin teknik.

- Det känns jättekul att dra igång det här projektet. Det är tankar jag burit rätt länge och som har mognat och det är väldigt roligt att nu genom Vinnovas program få se om idéerna bär. Det känns som det ligger väldigt rätt i tiden, säger Björn Södahl.

Tar helhetsgrepp
Sverige har goda förutsättningar att ligga i framkant av utveckling mot hållbara transporter. Här finns världsledande maritim kompetens som bland annat rör lättviktskonstruktioner för fartyg och alternativa bränslen inom sjöfart. Det finns dessutom en välutvecklad fordonsindustri med produkter och innovationer som kan anpassas för flytande farkoster.

Det pågår ett arbete på flera fronter för inlandsjöfart och urbana vattenvägar. Ett exempel är den förstudie i Lighthouse regi som ska visa hur vattenvägen kan komplettera befintlig infrastruktur. Projektet Urban WaterTruck syftar till att ta ett helhetsgrepp kring urbana vattenvägar.

Utöver Björn Södahl är Lighthousemedlemmarna Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, KTH - Marina System och Viktoria Swedish ICT med i projektet från början. Allt efter att projektet fortskrider väntas fler nyckelaktörer från bland annat industrin bli involverade.

Olika steg
I det första steget sker en omvärldsanalys och två typfall i Göteborg och/eller Stockholm av urbana vattenvägar ska identifieras. Typfallen handlar om massatransporter, exempelvis bygg- och schaktmaterial som skulle kunna gå på pråm istället för på lastbil, samt varuleveranser på små vattenburna farkoster och där sista kilometern exempelvis utförs av fossilfria små fordon.

De två typfallen utvärderas från en rad olika faktorer och i nästa steg går arbetet vidare med ett av fallen. Det görs tester och utvärderingar av befintliga farkoster och koncept för att slutligen gå vidare till det tredje steget som innebär framtagning av prototyper, verkliga demonstrationsanläggningar och ett nytt transportkoncept med nya produkter och affärsmodeller. Projektet har fått finansiering för det första steget som ska vara färdigt under 2017.

- Det sker en ökande urbanisering och förtätning och du har en ganska låst infrastruktur i storstäderna som blir allt mer överbelastad. Samtidigt har många storstäder vattenvägar i och omkring sig som en gång var viktiga transportvägar och som kan bli det igen. Visionen är att svenska aktörer ska anta den här utmaningen och utveckla multimodala, heltäckande, urbana transportsystem. 2030 skulle Sverige kunna vara marknadsledande leverantör av hållbara transportsystem för storstäder, säger Björn Södahl.

Text: Andreas Kron

Fakta: Utmaningsdriven innovation
I Vinnovas program, Utmaningsdriven innovation, är nyckelfrågan hur man kan vända samhällsutmaningar från hot till möjligheter, och uppnå både samhälls- och affärsnytta.
Finansiering ges i tre steg. I det första steget har 24 projekt finansierats och projekt med goda resultat har senare möjlighet att gå vidare i steg två och tre.

Steg 1: Initieringsfas, Vinnova bidrar med max 80% av kostnadern upp till 500 000 kronor.
Steg 2: Samverkansprojekt, max 50% Vinnovabidrag upp till 10 miljoner kronor.
Steg 3: Följdinvestering, ca 25-40% Vinnovabidrag, 5-20 miljoner kronor.


Dela på