Skip to main content

Regeringen: Sjöfarten ska omgående prioriteras

29 april 2019

Fördubblat anslag till sjöfarten, men inte mer pengar till transportområdena i stort. Förra veckans regeringsbeslut är en order till Trafikverket att omgående göra nödvändiga prioriteringar till fördel för sjöfartsforskningen.

Det ska bli mycket intressant att få mer information om vad dagens regeringsbeslut konkret innebär, sa Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman när beskedet kom från regeringen i förra veckan om att man dubblar avsättningen till sjöfarts-FoI. Så Lighthouse ställde några frågor till infrastrukturdepartementet. Nedan har ämnesråd Magnus Axelsson svarat på dem via mail.

1. Sverige har under lång tid satsat väldigt lite, minst i Norden, på sjöfarts-FoI. Varför kommer satsningen just nu?
– Regeringen aviserade i beslutet om fastställelse av nationell plan i maj 2018 att satsningen på sjöfartsforskningen skulle öka. Trafikverket har börjat lägga mer resurser på sjöfart än tidigare, men regeringen vill med beslutet ge Trafikverket order att främja en snabbare upptrappning av stödet till sjöfartsforskning.

2. När kommer pengarna? 2020, eller är det ett tillskott redan i år?
- Regeringen vill med beslutet ge en tydlig signal att andelen sjöfartsforskning ska öka. De totala ramar som regeringen avsatt till forskning och innovation inom transportområdet kommer inte att utökas, utan Trafikverket ska inom givna ramar göra nödvändiga prioriteringar till fördel för sjöfartsforskningen. Regeringen förväntar sig att det arbetet inleds direkt.

3. Finns det mer detaljer kring fokusområden, specifika satsningar eller mål?
- Regeringens mål med ökad forskning inom sjöfarten är självklart att öka sjöfartens attraktionskraft så att andelen godstransporter på sjön ökar. Framförallt genom att en överflyttning sker från väg, men också med ett trafikslagsövergripande perspektiv i fokus med ambitionen att effektivitet och miljöhänsyn ökar. Trafikverket kommer även fortsättningsvis i samverkan med berörda aktörer ansvara för forskningsmedlen slussas till rätt områden.

4. Innebär detta en breddning av miljöansvaret? Idag ingår bara primära effekter inte sekundära miljöeffekter i det.
- De transportpolitiska målen tillsammans med de högt ställda klimatmålen är det regeringen fokuserar på. Trafikverket kommer som nämnts ovan även fortsättningsvis i samverkan med berörda aktörer ansvara för att forskningsmedlen slussas till rätt områden.

5. Ni skriver i ert pressmeddelande att "Regeringen vill att Trafikverket ska jobba mer aktivt med att informera om stödet till högkvalitativa forsknings- och innovationsprojekt.” Hur? Har man inte gjort det tillräckligt tidigare?
- Regeringen vill med beslutet ge Trafikverket i uppdrag att ytterligare öka samverkan med sjöfartsbranschen och med akademin, så att målet om en i det närmaste fördubblad forskning inom sjöfartsområdet nås så snabbt som möjligt.

Läs regeringsbeslutet


Dela på