Skip to main content

Regeringen vill att ansvaret för fartygsvrak skärps

17 mars 2017

I en remiss som överlämnats till Lagrådet föreslår regeringen lagändringar som innebär att ansvaret för fartygsvrak skärps. Enligt förslagen måste fartygets ägare avlägsna vrak efter fartyg som gått på grund eller sjunkit om vraket utgör en fara för sjösäkerheten eller för miljön.

Regeringens pressmeddelande:

"Sjöfartsverkets befogenhet att ta bort vraket i en situation där ägaren inte tar sitt ansvar utökas i och med den nya lagen. Om fartygsägaren inte fullgör sin skyldighet, ska Sjöfartsverket avlägsna vraket på ägarens bekostnad. Ägaren ska också ha en ansvars­försäkring för att täcka sitt kostnadsansvar.

– Fartygsvrak ska inte bli liggande utan att någon tar ansvar för dem. Den nya lagstiftningen skärper fartygsägarnas ansvar, utökar Sjöfartsverkets möjligheter att ingripa mot farliga vrak och stärker skyddet för miljön, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslagen grundas på och innebär att Sverige tillträder den så kallade Vrakkonventionen från år 2007. När lagstiftningen träder i kraft kommer svenska rederier som bedriver internationell trafik att kunna ansöka om försäkringscertifikat enligt vrakkonventionen hos Transportstyrelsen i stället för att behöva vända sig till utländska myndigheter.

Lagändringarna planeras träda i kraft kring årsskiftet."


Dela på