Skip to main content

Så kan överflyttningen till hållbara sjötransporter öka

30 augusti 2023

”Ifrågasätt", "Uppmuntra och "Bjud in”. En ny rapport från Lighthouse och Trafikverket sammanfattar strategin som ska få landets transportköpare att öka andelen hållbara sjötransporter i tre huvudpunkter.

Det finns sedan länge en politisk vilja i Sverige att flytta gods från väg till sjöfart och järnväg. Trots denna vilja och försök med olika initiativ, som till exempel ekobonus, har det knappt skett någon överflyttning. En nyckelaktör som har en stor påverkan på val av trafikslag är givetvis den som köper godstransporter. Syftet med projektet ”Hållbara transportinköp för ökad sjöfart” har därför bland annat varit att ta fram en metodik som kan hjälpa transportköpare att ställa relevanta hållbarhetsrelaterade krav som ökar möjligheten att hitta sjöfartslösningar med god miljöprofil.

– Det är mycket som sker på slentrian vid transportinköp. Man gör som man alltid har gjort och då hänger till exempel gamla krav lätt kvar utan att man reflekterar över det. Man kanske har snäva tidskrav som inte möjliggör en sjötransport, säger Linda Styhre forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och en av författarna bakom rapporten.

Det är lätt att lägga till krav, svårare att ta bort, menar Jonas Flodén, forskare vid Göteborgs universitet som också varit med och författat rapporten.

– Därför är det viktigt att transportköpare i sin kravställning fokuserar på vad man vill uppnå och inte på metoden och tekniken. Så ifrågasätt och ställ rätt krav, säger han och fortsätter:
– Och fråga efter en sjöfartslösning. Transportsäljare fokuserar gärna bara på att erbjuda den enklaste lösningen och lägsta möjliga pris. De kanske har hållbara sjöfartslösningar, men presenterar dem inte om du inte uttryckligen frågar efter dem. Så uppmuntra och be dem gärna komma med egna kreativa förslag.

Ifrågasätt och uppmuntra – där har vi två av huvudpunkterna i den strategi som rapporten presenterar för att öka andelen hållbara sjötransporter. Den tredje och sista punkten handlar även den om att bryta mönster.

– Bjud in andra transportaktörer. Skickas bara förfrågan till de aktörer du alltid använder så är risken att du alltid får samma svar. Det är bra att bredda sig.

Resultaten i rapporten baseras på studier av två transportupphandlingar, ett hos Scania och ett hos Absolut, där sjöfart och direkttransport med lastbil jämförts med avseende på de tre områdena miljö, logistik och ekonomi.

– Det finns ett miljöengagemang och vilja att göra annorlunda hos båda företagen. Deras processer är genomarbetade och de är duktiga på sitt transport- och miljöarbete,  säger Linda Styhre.

Scania och Absolut är inte ensamma i sitt engagemang.
– Den senaste enkäten från Transportinköpspanelen visade att antal företag som betalar mer för att någon eller några av deras transportlösningar ska ge mindre miljöpåverkan har ökat bland varuägare från 19 till 37 procent mellan 2020 och 2022

Men en hållbar sjöfartslösning behöver inte bli dyrare.
– En av våra slutsatser är att det inte är självklart att det blir dyrare eller billigare. Det hänger ihop med helhetslösningen. Och vad gäller emissionsberäkningarna så släpper sjöfarten oftast ut mer  lokala luftföroreningar som kväveoxider, partiklar och svavel än vad vägtransporter gör, men ofta mindre växthusgaser eftersom man generellt sett är mer energieffektiv, säger Linda Styhre.

Men det är absolut inte per automatik så, betonar hon.
– Vi räknade exempelvis på emissioner från ett specifikt fartyg under två år. Ena året körde man bara på MGO, det andra blandade man också in biobränsle. Med enbart  MGO i tankarna hade man svårt att konkurrera med vägtransporterna med avseende på utsläpp av växthusgaser. Som transportköpare gäller det därför att välja energieffektiva fartyg och helst ställa krav på alternativa bränslen. Det blir enklare och enklare. Flera rederier har börjat sälja gröna laster det senaste året , säger Linda Styhre.

Rapporten Hållbara transportinköp för ökad sjöfart har författats av Linda Styhre, IVL Svenska Miljöinstitutet och Jonas Flodén och Elisabeth Karlsson, Göteborgs universitet 


Dela på