Skip to main content

Så kan undervattensbuller minskas

12 Maj 2023

Undervattensbuller är ett växande miljöproblem och betraktas som en förorening av FN och EU. Trots det saknas regleringar och effektiva åtgärder för att minska bullret. En ny rapport från IVL och Sjöfartsverket presenterar förslag på hur problemet kan hanteras.

De senaste åren har forskarna på allvar börjat förstå att det marina livet störs av bullret som en växande sjöfart åsamkar i haven. Rapporter har strömmat in om hur fiskar och valar inte längre kan kommunicera med varandra, lokalisera partners eller i värsta fall – dö på fläcken. Men exakt när sådana effekter uppstår är i stort sett fortfarande okänt inom forskningen.

– Man vet en del om hur fartygs undervattensbuller skapas och sprids, men alldeles för lite om hur det påverkar miljön. Det mest överraskande för oss var ändå hur lite som är känt om hur man kan dämpa bullret med olika tekniska och operativa åtgärder. Det har helt enkelt inte funnits några ekonomiska eller regelmässiga drivkrafter för att ta fram sådana åtgärder, säger Torbjörn Johansson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ett stort fartyg kan höras på tio kilometer, ibland ännu längre bort. Vatten leder ljud bättre än luft, men trots det finns det idag ingen reglering på hur mycket varje enskilt fartyg får bullra. FN:s internationella sjöfartsorgan IMO är dock på gång med att uppdatera sina frivilliga riktlinjer om fartygsbuller och inom några år förväntas en EU-lagstiftning om tillåtna nivåer träda i kraft.

Visionen har varit att Sverige ska bli det första landet som inför åtgärder för att minska undervattensbuller och i rapporten Underwater noise from fairways  presenteras olika sätt att utforma ekonomiska incitament för detta. En möjlighet som man tittat på är att ta med undervattensbuller i miljömärkningen Clean Shipping Index och på så sätt att kunna belöna fartyg som är tystare med lägre hamn- och farledsavgifter.

– Det är möjligt att belöna hastighetssänkningar eller tekniska åtgärder för bullerdämpning, men det är inte utrett hur effektivt det skulle vara. Fartygsdesign för tyst drift är etablerad för militär- och forskningsfartyg, men inte för handelsfartyg. Samtidigt finns osäkerheter i hur koldioxidutsläppen påverkas av bullerreducerande åtgärder, säger Torbjörn Johansson.

Totalt presenteras sex sätt att utforma ekonomiska incitament.

  • Förutsäga det utstrålade bullret från ett fartyg baserat på dess egenskaper
  • Belöna hastighetsminskningar
  • Belöna tekniska åtgärder för bullerreducering
  • Använd klassificeringssällskapen bullergraderingar
  • Utföra en bullerutredning (utan direkt mätning)
  • Etablera skräddarsydda mätstationer som mäter fartygets undervattensbuller.

Dela på