Skip to main content

Sjöfarten inom EU släpper ut lika mycket koldioxid som Belgien

08 juni 2020

Sjöfarten släpper ut 138 miljoner ton koldioxid om året i Europa. Det motsvarar över 3,7 procent av de totala utsläppen i EU, vilket är ungefär lika mycket som hela Belgien står för. Det visar Europeiska kommissionens första årsrapport om sjöfartens koldioxidutsläpp.

Europeiska kommissionen har använt sig av det så kallade EU MRV-systemet vilket mäter koldioxidutsläppen från fartyg, oavsett flagg, med en bruttodräktighet på över 5 000 ton och som rör sig till eller från hamnar i Europeiska samarbetsområdet EES. Det innebär att systemet täcker cirka 90 procent av utsläppen, men bara 55 procent av fartygen.
Mätningsperioden ägde rum 2018 och omfattande 11 600 fartyg, vilket motsvarar 38 procent av den globala handelsflottan.

Som väntat bekräftar denna första mätning att sjöfartens utsläpp av koldioxid är betydande. Över 138 miljoner ton släpptes ut, vilket motsvarar över 3,7 procent av de totala utsläppen i EU. Jämför man med andra transportsätt uppgår sjöfartens utsläpp till 80 procent av flygets och 15 procent av vägtrafikens. På global nivå motsvarar de rapporterade siffrorna omkring 15 procent av de totala koldioxidutsläppen från internationell och inhemsk sjöfart.

Rapporten visar vidare att den uppmätta flottan är ganska ung, i snitt är fartygen 11 år gamla. Det är förstås positivt med tanke på att yngre fartyg tenderar ha lägre utsläpp än äldre. Mer nedslående är att 70 procent av de övervakade fartygen körde på tung eldningsolja medan bara 3 procent av använde sig av flytande naturgas (LNG).

En jämförelse mellan olika fartygstyper visar att containerfartyg stod för den största andelen, nästan en tredjedel av de totala utsläppen. I absoluta tal rapporterade containerfartygen mer än 44 miljoner ton koldioxid.

Den största delen av utsläpp, omkring två tredjedelar, kommer från resor till eller från en hamn utanför EES, med aningen mer utsläpp från inkommande internationella resor än från utgående sådana.

Rapporten beskriver också sjöfarten som en nyckelgren inom EU:s ekonomi. Den beräknas direkt sysselsätta 640 000 människor och upp till 2,1 miljoner människor om man ser till hela logistikkedjan.

Läs rapporten här


Dela på
Senaste nytt