Skip to main content

Sjöfarten mest klimateffektiv för godstransporter

12 april 2021

Sjöfart är det mest klimateffektiva sättet att frakta gods på, medan järnvägen är mest klimateffektiv för passagerartransporter. Det visar en ny studie från Europeiska miljöbyrån.

Bakgrunden till studien är EU-kommissionens målsättning att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 90 procent fram till 2050 jämfört med 1990. Medan andra ekonomiska sektorer, exempelvis energiförsörjning och industrin, minskat sina utsläpp avsevärt sedan 1990 har transportutsläppen ökat. Därför måste en överflyttning till de mest hållbara trafikslagen underlättas. Men vilket trafikslag är egentligen mest effektivt per enhet som fraktas?

Föga förvånande visar studien att järnväg och sjöfart är de mest klimateffektiva transportmedlen, framförallt när det gäller gods. Och här är det sjöfarten som släpper ut minst växhthusgaser – per tonkilometer (fraktat ton gods per kilometer) ungefär en tredjedel av vad järnvägen gör. 

Jämfört med flyget, som är överlägset sämst på godssidan, är sjöfarten mer än hundra gånger klimateffektivare. Flyget är dock, tillsammans Järnväg, de trafikslag som ökat sin klimateffektivitet mest mellan 2014 och 2018 (12 % respektive 11%).

För passagerartrafik är skillnaderna inte lika stora. Flyget är fortfarande sämst, men mätt i per passagerarkilometer, är utsläppen knappt tre gånger högre än sjöfarten. Personbilstrafiken ligger inte långt ifrån flygets utsläppsvärden och för längre sträckor är det ofta mer klimateffektivt att flyga än att köra bil ensam.

Det mest effektiva sättet att resa inom EU är med tåg, vilket är ungefär dubbelt så klimateffektivt som med sjöfart. Bakom sjöfartens utsläppsstatistik i studien står dessutom främst RoPax-fartyg – hos andra former av fartyg, till exempel kryssningsfartyg, kan utsläppen vara mycket högre.

Related content: Till studien


Dela på