Skip to main content

Sjöfarten syns för dåligt!

01 februari 2019

Förra veckan kom Transportföretagen med en rapport, och nu kommer en förstudie från Lighthouse. Båda säger samma sak: Sjöfarten måste synas mer för att kunna attrahera ny kompetens.

”Sjöfarten skriker efter personal” lyder rubriken på en TT-artikel som i dagarna spridits i svenska dagstidningar. Artikeln bygger på rapporten ”Tempen på Sjöfartsbranschen” som Transportföretagen släppte i förra veckan. Enligt den står branschen inför stora personalutmaningar. Söktrycket till sjöfartsutbildningarna är lågt samtidigt som var sjätte anställd är mellan 58–67 år och närmar sig pensionsåldern. De kommande fem åren behöver cirka 800 personer inom yrkesgrupperna matroser, motormän och tekniska och nautiska befäl rekryteras. Men det är svårt att hitta kompetens. Fyra av tio företag har haft svårigheter att rekrytera det senaste året.

Så man skriker, men om inte för döva öron så åtminstone i mörker. Lighthouse förstudie ”Kompetensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen”, som genomförts av forskare på RISE och Chalmers, visar att det är ”tydligt att den marina och maritima näringen generellt måste bli synligare för allmänheten och i synnerhet bland yngre i syfte att kunna attrahera ny kompetens.” Orsaken till att branschen är så okänd bland allmänheten tror forskarna kan vara avvecklingen av den svenska varvsnäringen och utflaggningen av den svenska handelsflottan.

Så vad kan göras för att öka intresset och säkra kompetensförsörjningen?
Transportföretagen menar först och främst att allmänhetens kunskap om hur viktig sjöfarten är för samhällsekonomin måste höjas. Hur många vet ens om att 90 procent av all export och import sker med fartyg?
– Lyckas inte sjöfartsbranschen hitta personal kommer det att påverka svensk export och import negativt, vilket kommer att resultera i stora samhällsekonomiska konsekvenser", sa Caj Louma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen i TT-artikeln.

Lighthouse förstudie, som fastslår att det saknas kompetens inom framför allt tekniska områden från gymnasienivå till högskoleutbildade ingenjörer, föreslår att möjligheterna till ett större nationellt samarbete mellan de existerande marina och maritima utbildningarna på gymnasienivå undersöks. Forskarna föreslår också att en studie genomförs kring vilka faktorer som påverkar hur unga attraheras samt vilka värdegrunder som näringen skall förmedla. Vidare tycker man också att samverkan med övriga transportnäringar (Flyg, Väg och Järnväg) kring kompetensförsörjning bör undersökas samt att en nationell strategi bör utvecklas kring maritim kompetensförsörjning.

Förutom att undersöka kompetensförsörjningen inom den marina och maritima industrin i Sverige har syftet med förstudien också varit att undersöka om vi kan dra nytta av hur man arbetar i Norge med kompetensförsörjning. Studien visar att man i vårt grannland har varit framgångsrik med att tillvarata erfarenhetsvunnen kompetens genom branschspecifika kunskapskluster och centra. Forskarna föreslår därför att möjligheten att etablera sådana näringslivsägda/drivna centra i Sverige undersöks.

Läs förstudien: Komptensförsörjning inom den svenska marina och maritima näringen


Dela på
Senaste nytt