Skip to main content

Sjöfartsprogram för 100 miljoner till Lighthouse

27 februari 2019

Lighthouse har utsetts att driva Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart. Programmet löper över 10 år och omfattar 100 miljoner kronor av statliga medel som kompletteras med delfinansiering från branschen. Därmed får Sverige till slut en långsiktig grundplåt för forskning och innovation om hållbar sjöfart.

– Det är fantastiskt positivt att Trafikverket tilldelat Lighthouse uppdraget. Nu kan vi gemensamt ta oss an framtidens utmaningar även i Sverige för att nå en konkurrenskraftig hållbar sjöfartsnäring, säger Harry Robertsson, teknisk direktör, Stena och ordförande i Lighthouse styrelse. Lighthouse initierades som organisation redan 2006 det här innebär att vi kan fortsätta vara ett nationellt centrum som samlar företag, universitet och institut kring relevanta frågeställningar för vår bransch.

Det brukar sägas att sjöfarten är ett energieffektivt transportslag jämfört med väg och flyg. Men faktum är att sjöfarten, som transporterar mer än 90 procent av allt gods i världen, inte har haft samma utveckling som andra transportslag när det gäller miljö och hållbara lösningar eftersom varken marknad eller regelverk drivit på.

– Sjöfarten erbjuder stora möjligheter men står inför stora utmaningar och måste radikalt minska sina utsläpp, såväl till luft som till vatten, för att på allvar vara ett hållbart transportalternativ i framtiden. Även de andra aspekterna av hållbarhet är viktiga att arbeta med, så att sjötransporter kan erbjudas till konkurrenskraftiga villkor och med en god och utvecklande arbetsmiljö. Lighthouse ser fram emot att arbeta med detta tillsammans med sina nuvarande och kommande medlemmar samt övriga i branschen som har samma fokus och mål, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse.

Inom branschprogrammet Hållbar sjöfart kommer samverkan att ske mellan ett stort antal aktörer från såväl näring, akademi och institut, och samhälle. Sjöfartskompetensen inom plattformen är i vissa avseenden världsledande och utgör i övrigt spetsen av svensk forskning och utveckling inom sjöfartsområdet.

– Vi på Trafikverket ser att branschprogrammet kommer att göra en gemensam kraftsamling kring strategiskt viktiga hållbarhetsfrågor av betydelse för sjötransportsystemet och Sveriges konkurrenskraft, samt bedriva den forskning, utveckling och innovation som krävs för att göra svensk sjöfart mer hållbar. Vår förhoppning är att sjöfartsbranschen vill satsa ännu mer på hållbar utveckling, nu när staten bidrar till en långsiktig bas för kunskapsutveckling och innovation, säger Rein Jüriado, ordförande i den styrelse hos Trafikverket som hanterar sjöfartsforskning och innovation.

Bland programmets deltagare finns branschorganisationer som Svensk Sjöfart och Sveriges Hamnar, rederier, hamnar och marintekniska företag samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Från akademin deltar bland andra Chalmers, KTH, Göteborgs universitet och Linnéuniversitet. Dessutom deltar forskningsinstitut som RISE, SSPA, IVL Svenska miljöinstitutet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och offentliga aktörer som Sjöfartsverket och Västra Götalandsregionen.

Kontaktpersoner:
Lighthouse: Åsa Burman, 031-772 26 74
Trafikverket: Rein Jüriado, 010-123 49 23


Dela på