Skip to main content

Sverige ställer sig bakom IMO:s regler för höjd säkerhet

29 juni 2017

Regeringen har beslutat att ställa sig bakom de tidigare beslutade reglerna inom FN:s sjöfartsorganisation IMO för att höja den globala säkerhetsstandarden för sjöfarten.

Från regeringens pressmeddelande.

De nya reglerna innebär bland annat förbättrade brandskyddsregler där nybyggda passagerarfartyg ska genomgå en evakueringsanalys i designprocessen. Dessutom införs ett krav på skumsläckningssystem på nybyggda passagerarfartyg som har helikopterdäck. Även de tekniska kraven för viss brandskyddsutrustning ändras.

IMO förtydligar även reglerna för hur inspektörer ska beträda slutna utrymmen för att undvika att olyckor inträffar. Dessutom uppdateras koden om farligt gods till sjöss genom de tekniska specifikationerna av ämnen och föremål som är klassificerade som farligt gods.

Förändringarna ligger i linje med regeringens arbete för att stärka arbetsmiljö, säkerhet och miljö inom den globala sjöfarten. Det främjar också konkurrensvillkoren för den svenska sjöfarten.

– Detta är ett steg i rätt riktning för den globala sjöfarten. Och det går helt i linje med statsministerns initiativ Global deal om hållbara arbetsvillkor på global nivå. Som ansvarig minister för vår sjöfart ser jag det så klart som positivt att det blir en konkurrensfördel för den svenska kvalitetssjöfarten, säger infrastukturminister Anna Johansson.


Dela på
Senaste nytt