Skip to main content

T&E: EU:s klimatpaket räcker inte för att ställa om sjöfarten till 2050

09 augusti 2023

Enligt en ny rapport från Transport & Environment (T&E) kommer den europiska sjöfarten fortfarande vara beroende av fossila bränslen efter 2050. Regelverket FuelEU Maritime måste därför vässas, menar miljöorganisationen.

I mars i år antog EU FuelEU Maritime, världens hittills mest ambitiösa gröna sjöfartslag med obligatoriska krav på minskade utsläpp av växthusgaser för fartyg överstigandes 5 000 bruttoton. Regelverket som är en viktig del av EU:s ”Fit for 55-paket” ställer också krav på att fartygen ansluter till landbaserad strömförsörjning vid hamnuppehåll. Men Transport & Environment, som under framtagandet av lagen arbetade för att alla fartyg överstigande 400 bruttoton skulle inkluderas (vilket också var den svenska linjen) har nu gjort en analys som pekar på att initiativet med FuelEU Maritime inte är tillräckligt ambitöst.

Analysen bygger på en modell som visar hur aktörer i branschen förväntas reagera på de nya direktiven och på stigande bränslepriser under de kommande 30 åren. Och resultatet visar att omställningen kommer att bli alldeles för långsam för att sjöfarten ska göra sin del för att världen ska nå 1,5 graders-målet. Fossila bränslen kommer, främst genom LNG:s utbredning, vara nästan lika dominerande som idag fram till 2035 och först runt 2040 kommer en fossilfria bränslen stå för en fjärdedel av fartygsdriften. 2050 är de fossila bränslena i majoritet och oljan nästan borta, men LNG står fortfarande för en betydande del av fartygsdriften.

Om 1,5 graders-målet ska nås måste andelen gröna bränslen (förutsatt att det också görs stora satsningar på energieffektivitet) åtminstone vara 18 procent 2035 och 85 procent 2040, enligt T&E. Med nuvarande klimatpaket ligger EU alltså mer 10 år efter en sådan utveckling. Därför föreslår T&E flera förbättringar av Fit for 55-paketet.
Bland annat föreslår man att:

  • FuelEU Maritimes mål för växthusustsläpp anpassas efter en 1,5°C-kompatibel utsläppskurva från Science-Based Targets Initiative (SBTi).
  • Högre och fler delmål ska sättas för gröna bränslen.
  • Strängare straff ska sättas för bristande efterlevnad av gränserna för utsläpp för att avskräcka från att man hellre betalar än genomför bränslebyte.
  • FuelEU Maritime även ska omfatta omfatta last- och passagerarfartyg under 5 000 GT, såväl som offshorefartyg och andra icke-lastfartyg. Dessa fartyg stod för uppskattningsvis 20 % av utsläppen i EU 2021.
  • LNG-bunkringsinfrastrukturmandatet i Alternative Fuels Infrastructure (AFIR) bör avvecklas och ersättas med mandat för bränslen med tydligare väg till hållbarhet, nämligen ammoniak, metanol och väte.
  • Obligatoriska energieffektivitetskrav implementeras för att få ner den totala efterfrågan på bränsle.

Till analysen


Dela på