Skip to main content

Tillfälligt eco-bonussystem utreds

02 mars 2017

Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart.

Från pressmeddelandet:

"Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade miljömål. I uppdraget ingår också att dra lärdomar från andra länders arbete med eco-bonussystem som till exempel Italien, Norge och Storbritannien. Eco-bonus kan till exempel innebära att staten går in och betalar delar av merkostnaden när transportköpare använder sjöfart istället för lastbil på sträckor där överflyttningspotentialen är stor.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 maj 2017."

Zero Vision Tool har drivit projektet och förstudien ECA Bonus och tittat på samhällsekonomiska kostnader för transporter på väg jämfört med sjöväg. Bland annat har projektet kommit fram till att det är mer kostnadseffektivt att utnyttja sjövägen när man fraktar exempelvis trävaror mellan Sverige och Spanien.

Svensk Sjöfart skriver:

"Svensk Sjöfart har, främst genom samarbetsplattformen för industriprojekt; Zero Vision Tool, länge förespråkat denna enkla åtgärd som bidrar till att flytta gods till sjöfart, enligt EUs tydliga målsättning.  Systemet med ECO-bonus har visat sig vara framgångsrikt i bland annat Italien som ett sätt att få till en förändring.

ECO bonus systemet finns också i Norge där man investerar 80 miljoner NOK per år under tre år för ändamålet.

Rikard Engström, vice vd Svenskt Sjöfart, välkomnar regeringens initiativ och konstaterar att behovet är minst lika stort som i Norge: Sveriges kust är längre, kapacitetsproblem större och befolkningsantalet högre .

- Det finns all anledning att utforma ett svenskt system som kan samspela med Norges dito, säger Rikard Engström. Därigenom kan den omfattande tunga trafiken längs västkustens E6:a avlastas med den parallella vattenvägen likväl som liknande initiativ kan tas på andra ställen i landet."

Related content: 


Dela på