Skip to main content

Transporter till och från Sverige sker främst med sjöfart

10 januari 2023

Inrikes är det lastbilar som gäller, medan transporter till och från Sverige till största del går med sjöfart. Enligt en kartläggning från Trafikanalys kommer 69 procent av det importerade godset sjövägen.

I kartläggningen, som gjorts på uppdrag av regeringen, tittar Trafikanalys närmare på hur stor godsvolym som importeras och exporteras, vilka de mest betydelsefulla varugrupperna är och med vilka trafikslag som transporterna sker.

De godsmängder som transporteras till och från Sverige utgör ungefär en tredjedel av landets totala transporterade godsmängd. Och medan transporter inom landet främst använder svenskregistrerade lastbilar sker drygt 60 procent av de gränsöverskridande transporterna med sjöfart (69 procent av ankommande godsflöden och 53 procent av avgående). Resterande 40 procent går till lika delar via järnväg och väg.

Sveriges export och import har varit stabil över tid med undantag av importen från Ryssland som minskat de senaste tio åren och upphört helt i och med Ukrainakriget. Exporten utgörs till stor del av malmer, skogsindustriprodukter och petroleum medan importen viktigaste varugrupper inkluderar råolja, kemikalier samt jord- och skogsbruksprodukter.

Eftersom Sveriges handelspartners är geografiskt koncentrerade till närområdet, samt till mindre del USA, Mellanöstern och Kina, är godsflödena till och från Sverige koncentrerade till ett fåtal större stråk, några få viktiga hamnar och fasta broförbindelser. Trafikanalys har mätt vilket Trafikslag som används vid landsgränsen, vilket innebär att järnmalmen som exporteras via Narviks hamn i Norge räknas här som järnväg och inte sjöfart.

För sjöfartens del är det hamnarna i Göteborg, Brofjorden, Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Stockholm som har störst godsutbyte med utlandet. En särskilt viktig funktion har Göteborgs hamn med såväl roro-, container, bil- och tankfartyg, men det finns även mer specialiserade stora hamnar som till exempel Brofjorden för petroleum samt Helsingborg, Trelleborg och Malmö för roro-gods. De största exporthamnarna för gods finns på västkusten och många av fartygen har sina destinationer i de stora europeiska hamnarna. Det förekommer också direkttransporter till andra kontinenter härifrån, skriver Trafikanalys.

I Europa finns viktiga hamndestinationer i Belgien, Nederländerna och Tyskland (exempelvis Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam och Hamburg) och i Storbritannien (exempelvis Immingham och London). Mellan västkusten och Danmark finns ett viktigt stråk som på svenska sidan omfattar hamnarna Göteborg, Halmstad och Helsingborg och på danska sidan Fredrikshamn, Grenå och Helsingör. Andra viktiga transportstråk går mellan väst- respektive ostkusten och Finland. Trafiken upprätthåller viktiga godsflöden mellan Sverige och Finland men är också viktig för de flöden som transporteras i transit genom Sverige, fastslår Trafikanalys i rapporten.

Läs rapporten


Dela på