Skip to main content

Utlysning: FoI för ett transporteffektivt samhälle

01 mars 2018

Energimyndigheten utlyser cirka 45 miljoner kronor inom det nya forsknings- och innovationsprogrammet Transporteffektivt samhälle. Projekt som kan få stöd inom utlysningen ska bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt.

Från Energimyndighetens hemsida:
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidra-till-ett-transporteffe...

Med ett transporteffektivt samhälle menas ett samhälle där trafikarbetet med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar. Detta kan ske både genom överflyttning till mer energieffektiva färdmedel/trafikslag och genom att transporter effektiviseras, kortas eller ersätts helt. En transporteffektiv samhällsplanering bidrar till hållbara transport- och/eller resebeteenden och resvanemönster.

Programmets mål är att ta fram ny kunskap genom att stödja forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till att åstadkomma ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt.

Utlysningens syfte är att genom samverkan mellan transportsystemets aktörer möjliggöra att nya transporteffektiva innovationer, såsom arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, planeringskoncept, logistiklösningar, beslutsverktyg samt mobilitets- och transportkoncept, som bidrar till ett transporteffektivt samhälle kan utvecklas.

Programmet fokuserar på den samhälleliga omställningen till ett transporteffektivt samhälle och inkluderar inte teknikutveckling av fordon och farkoster eller utveckling, produktion och distribution av förnybara drivmedel. Dessa områden hanteras inom ramen för andra forskningsprogram på Energimyndigheten.

Deadline för ansökan är: 2018-05-09 23:59.


Dela på