Skip to main content

Utsläpp av skrubbervatten måste stoppas

28 september 2020

Växla över till alternativa bränslen med mindre svavelutsläpp eller gör betydande investeringar som möjliggör nollutsläpp av skrubbervatten. Det är vad den internationella forskarorganisationen ICES uppmanar sjöfarten att göra i sin senaste Viewpoint.

Svavelutsläpp till luften är ett problem för människors hälsa, och orsakar dessutom försurning av både land och hav. Inom sjöfarten, som står för en betydande del av dessa, har successivt skärpta regler införts för att minska dem. Men i takt med att detta skett (den 1 jan 2020 sänktes den tillåtna svavelhalten i utsläppen från 3,5 till 0,5 procent) har ett annat problem uppstått, eller kanske snarare förflyttat sig – från luften till under vattenytan.

Istället för att gå över till betydligt dyrare lågsvavlig bunkerolja eller alternativa bränslen har många rederier nämligen valt att installera skrubbrar på sina fartyg. Dessa tvättar visserligen avgaserna rena i en fin spray av havsvatten men detta ”tvättvatten” släpps i regel direkt ut i havet igen som en giftig cocktail. Utsläppen koncentreras i havet i stället för att spridas med luften över större ytor av hav, land och sjöar. När svaveloxiderna reagerar med vatten och bildar sulfat blir det lokalt en kraftig försurning av havsvattnet. Dessutom tvättar skrubbrar bort en rad andra föroreningar ur avgaserna som också hamnar i havet, till exempel koppar och zink och kväveoxider.

Den internationella forskarorganisationen ICES, som består av mer än 4 000 forskare från 20 medlemsländer, rekommenderar därför i sin senaste så kallade viewpoint en snabb och fullständig övergång till bränslen med låg svavelhalt – till exempel LNG och biobränslen. Om inte detta går att genomföra måste andra mildrande åtgärder vidtas, vilket kräver stora investeringar i teknik och utveckling. Först och främst måste alla skrubbersystem slutas för att i en framtid kunna dumpa sitt tvättvatten i speciella hamnanläggningar för behandling i land. Och så länge denna infrastruktur inte är på plats måste utsläpp av skrubbervatten förbjudas i i känsliga havsområden.

ICES rekommenderar också en vidareutveckling av standarder och protokoll för mätning, övervakning och rapportering av skrubberutsläpp.

Läs ICES viewpoint här


Dela på