Skip to main content

Värdefulla inspel på MRV-workshop

22 juni 2017

Från och med 2018 ska fartyg över 5 000 GT (gross ton) som rör sig i vattnen runt EU redovisa CO2-utsläpp och transportarbete. Den data som samlas in kallas MRV-data och står för Monitoring, Reporting och Veryfying. Inom Lighthouse pågår ett arbete om hur MRV-data ska kunna användas av den maritima sektorn.

Lighhouse medlemmar IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers driver tillsammans en förstudie om beräkning av transportarbete och emissioner i MRV. Som ett led i arbetet samlades aktörer från forskningen och industrin till en workshop den 17 juni i IVLs lokaler i Göteborg.

- Jag upplevde workshopen som mycket bra. Det var stimulerande diskussioner och klarlägganden om många frågor kring MRV, säger Erik Fridell från IVL.

Agendan för dagen innehöll en introduktion till MRV och presentationer om hur man mäter bränsleåtgång och beräknar utsläppen för transportarbete. Diskussionerna handlade sedan bland annat om hur man tittar på utsläpp uppströms och på andra växthusgaser, hur man behandlar saknad eller dåliga data och om det finns behov av stöd för MRV inom sjöfartsbranschen.

Diskussionerna är en viktig del i arbetet med Lighthouse förstudie säger Erik Fridell.

- Nästa steg blir att göra klart vår förstudie. Vi kommer i den att ha med lite med detaljer kring räkneexempel och diskussioner kring frågor som kom upp på workshopen.

Förstudien som kommer att publiceras på Lighthouse hemsida efter sommaren ska svara på hur MRV-data ska kunna användas av den maritima sektorn för beräkningar av miljöprestanda för sjöfart. Det övergripande målet är att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och ge en ökad förståelse för branschens utmaningar kring MRV.


Dela på