Skip to main content

Vattnet – det outforskade stadsrummet?

24 februari 2017

Den 9 februari arrangerade CLOSER och Lighthouse, tillsammans med projekten EMMA och NÖKS, en seminariedag om regionala och lokala vattenvägar på Norra Latin i Stockholm. Det märktes tydligt att ämnet är högaktuellt och platserna till seminariet tog snabbt slut med över 100 anmälda. Förväntningarna från deltagarna på plats var höga och många ville få överblick över vad som redan görs i olika projekt och någon hoppades att en sådan här seminariedag skulle kunna bidra till att ”väcka regeringen”.

Inledningstalaren Joachim Glasell, Sjöfartsforum, stod för en internationell utblick i ämnet och nämnde två stora utmaningar för inre vattenvägar i Europa. Dels är det den ökade containeriseringen som är svår att hantera samt utfasningen av fossila bränslen. Idag utgör kol och petroleumprodukter en stor del av det som fraktas på vattenvägarna men detta väntas minska. Nästa stora produktslag som väntas öka framöver är stål och byggmaterial, berättade Joachim.

Björn Garberg, Sjöfartsverket, höll en presentation om regeringsuppdraget ”Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige” som Sjöfartsverket nyligen har slutfört. Analysen visar på flera positiva aspekter, speciellt för närsjöfarten. Det finns exempelvis befintliga godsflöden som stämmer med många av landets vattenvägar, vilket innebär att förflyttningar av gods från land till sjöfart inte skulle behöva påverka flödena geografiskt i någon större utsträckning. Björn pekade även på att det finns gott om hamnar som är jämnt fördelade över landet samt att det finns mycket ledig kapacitet både i hamnarna och i farlederna. Några av utmaningarna som inlands- och kustsjöfart i Sverige har att brottas med är att sjöfarten bygger på stora godsvolymer vilket kan vara en fördel ibland men också en nackdel i vissa sammanhang. Lastbilstransporter är också ett flexiblare och snabbare transportsätt än sjöfarten, som kan erbjuda en betydligt högre frekvens.

– Det är inte alltid att transportköparnas krav och sjöfartens egenskaper matchar, sade Björn Garberg.

Seminariedagen fortsatte med ett föredrag av Johan Isaksson, Transportstyrelsen, som berättade om deras projekt för att ta fram nya nationella föreskrifter för inlandssjöfart (Projekt Nationella Föreskrifter - PNF). Grundprincipen i de nya föreskrifterna är att det ska finnas få regler och att dessa ska vara övergripande samt att det ska finnas tillgång till ett stort stödmaterial för beslut.

– Funktionsbaserade regler, som de nya är, ger ökade möjligheter till innovativa lösningar och utveckling av ny teknik, sade Johan Isaksson.

Eftermiddagen bestod av en projektkavalkad fylld av presentationer av regionala och lokala projekt för gods- och persontransporter på vatten. Bland annat presenterades EMMA- och NÖKS-projekten, två projekt som påminner om varandra i sak men som tar fokus på två olika geografiska områden; EMMA vänder sig mot Östersjöregionen med projektmedlemmar som Polen, Tyskland och Litauen medan NÖKS fokuserar på närsjöfart i Öresund-Kattegatt-Skagerack.

Vinnovaprojekten DenCity och Urban WaterTruck presenterades och Viktor Daun från SSPA, som representerade DenCity, pratade om urbana vattenvägsleveranser med fokus på Frihamnen i Göteborg.

– Vattnet är det outforskade stadsrummet, sade han.

Lighthouse har under 2016 initierat en förstudie med titeln Vattenvägen - den intermodala pusselbiten. Förstudien, som presenterades under seminariet av Karl Garme, KTH, undersöker vattenvägen som transportresurs och illustrerar hur de svenska inre vattenvägarna kan användas för lokala och regionala godstransporter.

Text: Hanna Timring / CLOSER

De projekt som presenterades under dagen var:
• Avlasta stadens vägtransporter genom godsstrategi - Märta Brolinson, Stockholms stad
• DenCity – urbana vattenvägsleveranser - Viktor Daun, SSPA 
• EMMA-Enhancing freight mobility and logistics - Per-Erik Holmberg, Business Manager, Viktoria Swedish ICT
• NÖKS - Närsjöfart i Öresund, Kattegatt och Skagerrak - Christian Finnsgård, SSPA
• Urban WaterTruck - Björn Södahl, Södahl & Partners AB
• Gods på Göta Älv och Vänern - Göran Lidström, VD Vänerhamn AB och Carina Gullberg, kommunalråd i Gullspångs kommun samt styrelseledamot Vänersamarbetet & Vänerhamn
• Pråmcontainrar på Göta älv från Göteborg till Vänersborg - Johan Lantz, Avatar Logistics
• Vattenvägen - den intermodala pusselbiten till resurseffektiva regional- och tätortstransporter - Karl Garme, KTH
• Färjerederiets nya miljövänliga lösningar - Anders Werner, rederichef, Färjerederiet
• Emission Free Waterways -  fossilfri sjöfart med biohybrider - Andreas Westergren, CEO, Eurofeeder Shipping AB
• Vattenvägen 365 - persontransporter på vatten - Susanna Kihl, Vattenbussen

Related content: 

Ny Lighthouse-rapport: Vattenvägen - den intermodala pusselbiten


Dela på