Skip to main content

Vill dela in automatisering i sex olika nivåer

13 april 2022

Det behövs regelverk för den ökande automatiseringen inom sjöfarten, men än så länge finns inte ens en gemensam terminologi att bygga sådana på. Nu finns ett internationellt förslag på hur olika nivåer av automatisering kan definieras.

Det internationella begreppet Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) brukar i medierapporteringar ofta förknippas med självkörande fartyg. Men helt automatiserade obemannade fartyg ligger förmodligen långt bort i tiden. Kanske är det inte ens speciellt eftersträvansvärt. I Sverige använder vi istället begreppet smarta fartyg och ser framför allt att ny digital teknik kan bidra till att öka effektiviteten och säkerheten ombord.

Och fartygen blir allt smartare. I dagarna slutförs exempelvis ett forskningsprojekt inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver som tittat närmare på AI-baserade beslutsstödsystem för befälhavare och navigatörer på fartyg. Men hur bra ett sådant system än skulle fungera så skulle det inte kunna användas i trafik idag. För vad händer egentligen när artificiell intelligens tar över? Vem bär ansvaret om olyckor? Vilka regler gäller?

Den internationella alliansen för autonoma maritima ekosystem, One Sea, vill påskynda utvecklingen så att internationella regler kan skapas. För att det ska bli möjligt behövs en gemensam terminologi. I ett så kallat white paper med titeln  "Autonomous Ships: Terms of Reference for Rule Development" tittar man närmare på definitioner och automationsnivåer och utforskar hur de kan tillämpas successivt för fartygsdrift.

One Sea presenterar ett förslag på definition som delar upp automatisering av fartyg eller fartygsoperationer i sex olika nivåer. Man föreslår också dessa baseras på behovet av mänsklig uppmärksamhet/närvaro snarare än med bemanningsnivåer ombord på ett fartyg.

Nivå 0: Grundläggande operation / Människan styr fartyget
En människa styr fartyget manuellt och ställer in önskad kurs på autopilot. Den automatiserade delen är begränsad till intern övervakning och att motverka avvikelser.

Nivå 1: Assisterade operationer / Hands-on, eye-on, mind-on
En människa sköter fartygets funktioner, bedömer och fattar beslut baserat på mottagen information exempelvis från ett dynamiskt positioneringssystem. Systemet automatisering hjälper den mänskliga operatören genom att tillhandahålla observationer/uppdateringar och/eller automatisera grundläggande och enkla uppgifter som är logiska förlängningar av fattade beslut.

Nivå 2: Partiell automatisering / Hands-off (ibland), eye-on, mind-on
Driften av minst en komplett funktion/driftläge är automatiserad. Systemet övervakar den faktiska situationen och kan utföra åtgärder för att uppnå önskat börvärde eller resultat. Systemet informerar den mänskliga operatören om relevanta observationer och de åtgärder som identifierats som behöver utföras. Åtgärden kan dock behöva bekräftas i förväg av den mänskliga operatören.

Nivå 3: Villkorlig automatisering / Hands-off, eye-off (ibland), mind-on
Även här är driften av minst ett fullt funktions-/driftläge automatiserat. När vissa driftsvillkor är uppfyllda övervakar systemet processen och vidtar automatiskt åtgärder för att bibehålla börvärdena. Uppgiften kan utföras utan mänsklig kontroll under en begränsad tid.

Nivå 4: Hög automatisering / Hands-off, eye-off, mind-off (ibland)
Detta är den högsta nivån av "mänsklig deltagande". Den funktionella/operativa uppgiften utförs till stor del automatiskt utan mänsklig närvaro. Systemet varnar den mänskliga operatören när ingripande behövs, till exempel om en situation som den inte kan utföra.

Nivå 5: Autonom / Hands-off, eye-off, mind-off
Autonoma operationer sköter allt. Mänsklig närvaro eller ingripanden krävs inte. Autonom problemlösning krävs för att hantera problem som uppstår. Dessa lösningar kommer att baseras på insamlad information och förmågan att förstå situationen. Tekniken observerar, identifierar, tolkar och reagerar på situationer så att fartyget och dess utrustning fungerar på ett följsamt och säkert sätt.

Till rapporten


Dela på