Skip to main content

VTI får fortsatt uppdrag att kartlägga sjö- och luftfartens kostnader

20 februari 2017

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader. Genom uppdraget ska kunskap om sjöfartens samhällsekonomiska kostnader tas fram.

Från VTI:s pressmeddelande:

Regeringsbeslutet till VTI är en fortsättning på ett tidigare uppdrag (N2015/533/TS). Uppdraget omfattar fortsättningsvis alla trafikslag i de delar där behovet finns, men fokus ligger inom sjö- och luftfart. VTI-forskarna ska uppdatera kunskapsunderlag och ta fram siffror för bland annat kostnader för olyckor, trängsel, buller, luftföroreningar och klimatpåverkan. Uppdraget ska även inkludera en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna, inklusive konsekvenser för klimat och miljö, av att internalisera de externa kostnaderna.

– Rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete. Kontinuerlig forskning och data behövs för att grundligt belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 november 2017 och slutredovisa den 1 november 2018.

För mer detaljer: http://www.regeringen.se/contentassets/7c7c21f027c24150aaaafcdcf5fe968d/...


Dela på
Senaste nytt