Skip to main content

Grön sjötransport – förutsättningar för konceptet “grön frakt”-tjänster på sjön

02 juli 2018

Inom flera sektorer har klimatneutrala transporter utvecklats och marknadsförts genom att införa andra systemsynsätt. Det övergripande målet med förstudien är att initiera en marknadsdriven introduktion av klimatneutrala bränslen inom sjöfarten. Förstudien ska klargöra tekniska, praktiska, ekonomiska och marknadsmässiga aspekter som är relevanta för den maritima sektorn och dess kunder och ge kunskap om hur man skulle kunna introducera andelar av klimatneutrala bränslen i befintligt tonnage.

Utförande parter: IVL – Svenska Miljöinstitutet, Handelshögskolan i Göteborg
Prioriterade områden: Integrerade transportsystem och affärsmodeller • Värdering och minimering av sjöfartens klimat, miljö- och hälsoeffekter • Alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning

Läs rapporten


Dela på
Senaste nytt